Πτυχίο Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Εμβαθύνσεις: α)  Ιστορία β) Αρχαιολογία. Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Γνώσεις: Διαθέτουν θεωρητική και πρακτική επιστημονική γνώση στα επιμέρους γνωστικά πεδία που συναποτελούν το γνωστικό αντικείμενο και τα οποία το Τμήμα θεραπεύει (βάσει του προγράμματος σπουδών του). Δεξιότητες: Διαθέτουν δεξιότητες (ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για:
• την αναγνώριση της ιστορικής εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας διαχρονικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της ανά εποχή και πολιτισμό,
• τη γνώση σχετικά με την αρχαιολογία του μεσογειακού χώρου ανά εποχή, όπως αυτή αποκτάται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο στο αρχαιολογικό πεδίο,
• την προστασία, διατήρηση και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος που εξετάζουν οι επιστήμες της ιστορίας και της αρχαιολογίας με την επιπλέον απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας έχουν τα προσόντα και τις δυνατότητες να απασχοληθούν γενικά σε Δημόσιους Οργανισμούς, στον Ιδιωτικό Τομέα και σε Διεθνείς Οργανισμούς, πιο συγκεκριμένα ως ιστορικοί ή αρχαιολόγοι, προκειμένου:
• να εργαστούν στο Υπουργείο Πολιτισμού και σε εποπτευόμενους φορείς του, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού δικαίου, όπως ιστορικά αρχεία, μουσεία, πινακοθήκες, ιδιωτικές συλλογές κλπ.
• να εργαστούν σε Ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς
• να στελεχώσουν εταιρείες του ιδιωτικού τομέα με αντικείμενο τη διαχείριση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων
• να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση και ως εκπαιδευτές στη μη τυπική, άτυπη και δια βίου εκπαίδευση
Ικανότητες: Έχουν την ικανότητα αντίληψης, ερμηνείας και επίλυσης προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού τους αντικειμένου, μέσω της συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων συναφών με το γνωστικό τους αντικείμενο. Έχουν την επάρκεια για τη διοικητική και διαχειριστική στελέχωση φορέων, με ιδιαίτερη έμφαση σε οργανισμούς και δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα της Ιστορίας - Αρχαιολογίας. Είναι εξοικειωμένοι με τα αντικείμενα της μουσειολογίας, πολιτισμικής διαχείρισης, δημόσιας αρχαιολογίας καθώς και των ψηφιακών μέσων στις ανθρωπιστικές επιστήμες (digital humanities).

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την κατάρτιση επιστημόνων που έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής απασχόλησης στα θεμελιώδη πεδία της αρχαιολογίας και της ιστορίας αλλά και σε περιοχές σχετικές με πιο σύγχρονες πτυχές των επιστημών αυτών που περιέχουν θέματα μουσειολογίας, πολιτισμικής διαχείρισης, δημόσιας αρχαιολογίας, όπως και αρχαιολογίας του πρόσφατου παρελθόντος. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης του ΠΕ02 φιλολόγων για διδασκαλία στη μέση εκπαίδευση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 4 έτη

Συμπληρώματα

Θεματικοί Τομείς

Ιστορία και αρχαιολογία