ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Αμπελουργίας - Οινοτεχνίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους ιστούς, τα μέρη και τα βασικά όργανα του φυτού της αμπέλου και περιγράφει το ρόλο που έχουν στην ευδοκίμηση του φυτού, τον τρόπο θρέψης και τα στάδια ανάπτυξης του αμπελιού.
2. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας εδάφους, καλλιεργητικών περιποιήσεων, εξηγεί το ρόλο και τη λειτουργία του καθενός και προβαίνει σε μικροεπιδιορθώσεις των γεωργικών μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
3. Επιλέγει τις κατάλληλες για την καλλιέργεια της αμπέλου εγκαταστάσεις και κατασκευές.
4. Διακρίνει και αναγνωρίζει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των αμπελιών και περιγράφει τους τρόπους αντιμετώπισής τους.
5. Αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων για την αντιμετώπιση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των αμπελιών.
6. Περιγράφει τις βασικές αρχές του βιολογικού τρόπου παραγωγής σταφυλιών.
7. Αναγνωρίζει τις κυριότερες καλλιεργούμενες ελληνικές και ξενικές ποικιλίες σταφυλιών στην Ελλάδα και προσδιορίζει τις βασικές ιδιότητες της καθεμίας.
8. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα διάφορα στάδια κατά την επεξεργασία οινοποίησης της παραγωγής (λευκά, ροζέ, κόκκινα, ξηρά, ημίγλυκα κρασιά).
9. Περιγράφει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της παραγωγής και του εξοπλισμού του οινοποιείου.
Δεξιότητες:
1. Επιλέγει κατάλληλη τοποθεσία για την εγκατάσταση του αμπελώνα, προετοιμάζει το έδαφος και εγκαθιστά έναν αμπελώνα.
2. Εφαρμόζει και επιμελείται των καλλιεργητικών φροντίδων της αμπέλου για την παραγωγή σταφυλιών (επιτραπέζιων, οινοποιήσιμων, μεικτών, σταφίδας).
3. Κλαδεύει τον αμπελώνα με όλους τους τρόπους επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία.
4. Εφαρμόζει τρόπους για την αντιμετώπιση των διαφόρων κατηγοριών εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των αμπελιών, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και επίσης εφαρμόζει τις βασικές αρχές. του βιολογικού τρόπου παραγωγής σταφυλιών.
5. Παρακολουθεί την πορεία ωρίμανσης των σταφυλιών και τρυγά την κατάλληλη χρονική στιγμή ανάλογα με το είδος και τον προορισμό των σταφυλιών.
6. Ρυθμίζει, συντηρεί και προβαίνει σε μικροεπιδιορθώσεις των γεωργικών μηχανήματων προετοιμασίας του εδάφους και καλλιεργητικών περιποιήσεων.
7. Κατασκευάζει και συντηρεί τις απαραίτητες για την καλλιέργεια της αμπέλου εγκαταστάσεις και κατασκευές.
8. Συμμετέχει στα διάφορα στάδια οινοποίησης της παραγωγής (λευκά, ροζέ, κόκκινα, ξηρά, ημίγλυκα κρασιά) εφαρμόζοντας τις ενδεδειγμένες πρακτικές οινοποίησης σε συνεργασία με τον οινολόγο / υπεύθυνο παραγωγής, παρακολουθεί την ωρίμανση του οίνου και εκτελεί τις ανάλογες εργασίες κατά στάδιο οινοποίησης.
9. Χειρίζεται τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις της παραγωγής, συντηρεί και προβαίνει σε μικροδιορθώσεις των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του οινοποιείου, καθώς και καθαρίζει-εξυγιαίνει το μηχανολογικό εξοπλισμό (δεξαμενές, συσκευές, σωλήνες, βαρέλια, κλπ.) και τους εσωτερικούς χώρους.
10. Διαχειρίζεται και αποθηκεύει τις πρώτες και τις βοηθητικές ύλες, τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της παραγωγής.
11. Υλοποιεί προγράμματα διαχείρισης ασφάλειας και ποιότητας στην παραγωγή σταφυλιών και στην παραγωγή οίνου.
12. Τηρεί στοιχεία καλλιέργειας και εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες γεωργικής οικονομίας.
13. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και καταχωρεί τα φορολογικά παραστατικά στα βιβλία της φορολογικής νομοθεσίας και συμπληρώνει τα απαραίτητα παραστατικά και έντυπα.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών τους και φροντίζει για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του.
2. Συμμετέχει στον ποιοτικό έλεγχο των πρώτων υλών και βοηθητικών υλών, των ενδιάμεσων και των τελικών προϊόντων υπό τον έλεγχο του οινολόγου και μεριμνά για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (εργατών / τεχνιτών) στο οινοποιείο.
3. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
4. Εφαρμόζει ορθές πρακτικές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
5. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
6. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Φυτοκομία