ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Δενδροκομίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα μέρη και τα βασικά όργανα του καρποφόρου δένδρου, το ρόλο που έχουν στην ευδοκίμησή του και περιγράφει τα στάδια ανάπτυξής του.
2. Ταξινομεί τις δενδρώδεις καλλιέργειες, διακρίνει τις μεγάλες ομάδες καρποφόρων δένδρων και αναφέρει τη σημασία των διαφόρων καρπών για τη διατροφή.
3. Περιγράφει την κατάλληλη τοποθεσία για την εγκατάσταση οπωρώνα και τον τρόπο καλλιέργειας στα κυριότερα καλλιεργούμενα είδη: γιγαρτόκαρπα (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά), ακρόδρυα-ξηροί καρποί (αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά), ελιά (επιτραπέζια και ελαιοπαραγωγής), εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά), αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιίας, σταφίδα).
4. Διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των δενδρωδών καλλιεργειών, περιγράφει τους τρόπους που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους και αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων, αλλά και εφαρμόζει τις βασικές αρχές του βιολογικού τρόπου παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
5. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας εδάφους, καλλιεργητικών περιποιήσεων και μηχανικής συγκομιδής, εξηγεί το ρόλο και τη λειτουργία του καθενός και επιπλέον τα ρυθμίζει.
6. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις μιας δενδροκομικής εκμετάλλευσης και το βασικό εξοπλισμό μιας μονάδας επεξεργασίας των καρπών.
7. Αναφέρει τα κριτήρια ποιότητας των διαφόρων καρπών και περιγράφει τις εργασίες για τη διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας στην παραγωγή, συγκομιδή και επεξεργασία τους.
8. Διατυπώνει τους λόγους που επιβάλλουν τη μεταποίηση των καρπών, με ιδιαίτερη αναφορά σε επίπεδο ατομικής εκμετάλλευσης.
9. Περιγράφει τους τρόπους πολλαπλασιασμού των δενδρωδών καλλιεργειών.
Δεξιότητες:
1. Εγκαθιστά στην κατάλληλη τοποθεσία έναν οπωρώνα.
2. Εγκαθιστά, καλλιεργεί, περιποιείται και συγκομίζει τους καρπούς από τα κυριότερα καλλιεργούμενα είδη: γιγαρτόκαρπα (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά), πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά, βυσσινιά), ακρόδρυα-ξηροί καρποί (αμυγδαλιά, φιστικιά, φουντουκιά, καρυδιά), ελιά (επιτραπέζια και ελαιοπαραγωγής), εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, μανταρινιά, λεμονιά), αμπέλι (επιτραπέζιο, οινοποιίας, σταφίδα).
3. Κλαδεύει με όλες τις μεθόδους επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία.
4. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές του βιολογικού τρόπου παραγωγής αγροτικών προϊόντων.
5. Συγκομίζει και αποθηκεύει τους καρπούς και πραγματοποιεί εργασίες για τη διαχείριση ασφάλειας και ποιότητας στην παραγωγή, συγκομιδή και επεξεργασία των καρπών.
6. Ρυθμίζει, συντηρεί και χρησιμοποιεί το γεωργικό ελκυστήρα με όλα τα παρελκόμενα ή συρόμενα γεωργικά μηχανήματα στο χωράφι.
7. Εφαρμόζει τρόπους για την αντιμετώπιση των εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των δενδρωδών καλλιεργειών λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
8. Συντηρεί τους χώρους και τις εγκαταστάσεις μιας δενδροκομικής εκμετάλλευσης.
9. Εφαρμόζει τις βασικές διεργασίες της μεταποίησης σε επίπεδο ατομικής εκμετάλλευσης.
10. Πολλαπλασιάζει με όλες τις μεθόδους φυτά.
11. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και καταχωρεί τα φορολογικά παραστατικά στα βιβλία της φορολογικής νομοθεσίας και συμπληρώνει τα απαραίτητα παραστατικά και έντυπα.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αντιλαμβάνεται τον τρόπο εφαρμογής των οδηγιών τους και φροντίζει για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Εφαρμόζει ορθές πρακτικές προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων.
4. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
5. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Φυτοκομία