ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Ζωοτεχνίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναφέρει τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των αγροτικών ζώων, περιγράφει τη δομή, τα συστήματα του σώματός τους και τις φυσιολογικές ιδιότητές τους και εξηγεί το πώς επιδρά το περιβάλλον (κλιματικές συνθήκες και συνθήκες υγιεινής) στον οργανισμό τους.
2. Διακρίνει τις κυριότερες φυλές ή υβρίδια που εκτρέφονται κατά κλάδο της ζωικής παραγωγής και τις / τα συνδέει με τις παραγωγικές τους ικανότητες.
3. Περιγράφει το νευρο-ορμονικό και αναπαραγωγικό σύστημα και τη λειτουργία τους.
4. Διατυπώνει τις θεωρίες περί κληρονομικότητας, τον ορισμό της διασταύρωσης, διατυπώνει τους νόμους του Mendel και αναφέρει τις πρακτικές εφαρμογές τους στη ζωοτεχνία.
5. Αναφέρει, διακρίνει και περιγράφει τα γεννητικά όργανα του άρρενος και του θήλεος, περιγράφει τον οιστρικό κύκλο εξηγώντας τον ορμονικό μηχανισμό και, επίσης, αναφέρει τις παθήσεις των γεννητικών οργάνων των αγροτικών ζώων, τις αιτίες στειρότητάς τους και τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης.
6. Περιγράφει τη διαδικασία της γονιμοποίησης και τους παράγοντες οι οποίοι εξασφαλίζουν την ομαλή πορεία της, επίσης αναφέρει και περιγράφει τους τρόπους αναπαραγωγής των ζώων και τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της σπερματοληψίας και της τεχνητής σπερματέγχυσης.
7. Περιγράφει τις φροντίδες του ζώου κατά τη διάρκεια της κύησης, τον τρόπο αντιμετώπισης στις περιπτώσεις δυστοκίας, τις φροντίδες της μητέρας και του νεογέννητου μετά τον τοκετό και κατά την περίοδο της γαλουχίας.
8. Περιγράφει τα προγράμματα της γενετικής βελτίωσης των αγροτικών ζώων και διατυπώνει τις βάσεις του συστήματος αναπαραγωγής (στοιχεία παραγωγής, προγονικού και απογονικού ελέγχου) και κρατά το σύστημα αρχειοθέτησης των στοιχείων.
9. Αναφέρει και περιγράφει τα συστήματα εκτροφής των αγροτικών ζώων, τις φροντίδες και εργασίες για την υγιεινή των σταβλικών εγκαταστάσεων.
10. Εξηγεί πώς επιδρά η διατροφή στην ανάπτυξη και την απόδοση του ζώου, αναφέρει τα θρεπτικά συστατικά, τα είδη των ζωοτροφών και τα χαρακτηριστικά τους, υπολογίζει τι θρεπτικές ανάγκες των ζώων ανάλογα της κατάστασής τους, περιγράφει την τεχνική παρασκευής του σιτηρεσίου και, επίσης, περιγράφει τις αρχές βιολογικής εκτροφής τους.
11. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα κτηνοτροφικά φυτά που καλλιεργούνται για ζωοτροφές και για βοσκές και αναγνωρίζει τα δηλητηριώδη ζιζάνια, που αναπτύσσονται κατά την καλλιέργεια των αγρών.
Δεξιότητες:
1. Εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες διατροφής και υγιεινής μιας εκμετάλλευσης ζωικής παραγωγής (συμβατικής αλλά και βιολογικής εκτροφής), καθώς και το χειρισμό του απαιτούμενου εξοπλισμού κατά περίπτωση για την εκτροφή: αγελάδων (γαλακτοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και μεικτών αποδόσεων), αιγοπροβάτων (γαλακτοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής και μεικτών αποδόσεων), χοίρων, κοτόπουλων (αβγοπαραγωγής, κρεατοπαραγωγής), γαλόπουλων, μελισσών.
2. Εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής στους χώρους εκτροφής των ζώων και στους χώρους συλλογής και αποθήκευσης των ζωικών προϊόντων τους.
3. Εφαρμόζει τη σήμανση των ζώων, όταν και όπου αυτή είναι απαραίτητη.
4. Απομακρύνει τα ακατάλληλα για αναπαραγωγή ζώα (άρρωστα, γερασμένα, στέρφα).
5. Επιλέγει, χειρίζεται και συντηρεί τα κατάλληλα γεωργικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα και εξοπλισμό για την εκτροφή των ζώων και προβαίνει σε μικροεπιδιορθώσεις αυτών.
6. Χειρίζεται τα μελισσοκομικά εργαλεία για την παραγωγή όλων των μελισσοκομικών προϊόντων.
7. Καλλιεργεί κτηνοτροφικά φυτά.
8. Παρασκευάζει ενσιρωμένες τροφές.
9. Τηρεί στοιχεία εκτροφής και χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες γεωργικής οικονομίας.
10. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και καταχωρεί τα φορολογικά παραστατικά στα βιβλία της φορολογικής νομοθεσίας και συμπληρώνει τα απαραίτητα παραστατικά και έντυπα.
11. Διακινεί και μεταποιεί κτηνοτροφικά προϊόντα.
Ικανότητες:
1. Εφαρμόζει τις προηγούμενες γνώσεις και δεξιότητες, σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες εργασίας και ολοκληρώνει τις εργασίες που αναλαμβάνει.
2. Εργάζεται αυτόνομα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του κατά την εκτροφή αγροτικών ζώων.
3. Είναι ικανός να λαμβάνει έγκαιρα νέες πληροφορίες για το επάγγελμά του.
4. Επιλύει τα προβλήματα που παρουσιάζονται είτε μόνος του είτε με τη βοήθεια των ειδικών, ζητώντας τις κατάλληλες συμβουλές.
5. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
6. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος