ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Θερμοκηπιακών κατασκευών και καλλιεργειών "

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις
:
1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους τύπους των θερμοκηπίων, τα υλικά κατασκευής του σκελετού και της κάλυψης και τις ιδιότητες αυτών.
2. Αναγνωρίζει και περιγράφει το ρόλο των συστημάτων θέρμανσης, αερισμού, φωτισμού, άρδευσης και λίπανσης-υδρολίπανσης, υδρονέφωσης, υδροπονίας, αυτοματισμών, ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου των θερμοκηπίων.
3. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα εργαλεία χειρός και τα ηλεκτρικά εργαλεία (σταθερά ή φορητά) για την κατασκευή του σκελετού των θερμοκηπίων (μεταλλικό, ξύλινο).
4. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα μέρη και τα βασικά όργανα των φυτών, καθώς και το ρόλο που έχουν στην ευδοκίμηση της καλλιέργειας.
5. Δακρίνει τις βασικές κατηγορίες, καθώς και τους τύπους εδαφών βάσει της μηχανικής σύστασής τους.
6. Περιγράφει τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του εδάφους για καλλιέργεια, καθώς και τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών.
7. Αναγνωρίζει το σπόρο, περιγράφει τα στάδια του φυτρώματος και τους τρόπους καλλιέργειας ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών.
8. Ξεχωρίζει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, εφαρμόζει τους τρόπους που υπάρχουν για την αντιμετώπισή τους και αναγνωρίζει τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση φυτοφαρμάκων.
9. Περιγράφει τις μεθόδους άρδευσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αξιολογεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και τις εφαρμόζει κατά την καλλιέργεια.
10. Περιγράφει τους τρόπους απολύμανσης του θερμοκηπίου με ασφάλευα.
11. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα (προετοιμασίας εδάφους, καλλιεργητικών περιποιήσεων) που χρησιμοποιούνται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εξηγεί το ρόλο και τη λειτουργία τους.
12. Αναγνωρίζει, περιγράφει τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα υλικά για τον πολλαπλασιασμό των φυτών.
Δεξιότητες:
1. Συναρμολογεί τα υλικά κατασκευής του σκελετού ενός θερμοκηπίου και των υλικών κάλυψης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία (σταθερά ή φορητά).
2. Τοποθετεί, συντηρεί και επισκευάζει τα συστήματα θέρμανσης, αερισμού, φωτισμού, άρδευσης και λίπανσης-υδρολίπανσης, υδρονέφωσης, υδροπονίας, αυτοματισμών, ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου των θερμοκηπίων.
3. Εφαρμόζει τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του εδάφους για καλλιέργεια.
4. Σπέρνει και καλλιεργεί ανθοκομικά και λαχανοκομικά φυτά κάτω από κατάλληλες συνθήκες και οργανώνει τον τρόπο πώλησής τους.
5. Εφαρμόζει τις κατάλληλες μεθόδους άρδευσης και τον απαιτούμενο εξοπλισμό, ανάλογα της καλλιέργειας.
6. Χρησιμοποιεί, ρυθμίζει και συντηρεί τα γεωργικά μηχανήματα (προετοιμασίας εδάφους, καλλιεργητικών περιποιήσεων) και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούνται στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες και προβαίνει σε μικροεπιδιορθώσεις τους.
7. Χρησιμοποιεί και συντηρεί τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα υλικά για τον πολλαπλασιασμό των φυτών και τα πολλαπλασιάζει.
8. Αντιμετωπίζει τις διάφορες κατηγορίες εχθρών, ασθενειών και ζιζανίων των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, εφαρμόζοντας τους τρόπους που υπάρχουν με λήψη των κατάλληλων μέτρων προστασίας.
9. Εφαρμόζει τρόπους απολύμανσης του θερμοκηπίων λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
10. Τηρεί βιβλία λογιστικής διαχείρισης της εκμετάλλευσης και στοιχεία καλλιέργειας και χρησιμοποιεί τους βασικούς κανόνες γεωργικής οικονομίας.
11. Λαμβάνει τα βασικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος

Θεματικοί Τομείς

Φυτοκομία