ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Επιπλοποιίας"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναγνωρίζει τους κανόνες κατασκευής σύνθετων επίπλων.
2. Περιγράφει τις βασικές μορφές επίπλων κάθε εποχής.
3. Αναγνωρίζει και περιγράφει τις τεχνικές και τα υλικά κάθε εποχής.
4. Γνωρίζει τη μεθοδολογία κοστολόγησης.
Δεξιότητες:
1. Επεξεργάζεται επιφάνειες επίπλων.
2. Σχεδιάζει απλά έπιπλα στον Η/Υ.
3. Επιλέγει τον ορθότερο τρόπο φινιρίσματος επίπλων.
4. Επιλέγει τη σωστή συγκολλητική ουσία.
5. Επιλέγει υλικά για καμπύλες φόρμες.
6. Επισκευάζει σύνθετα έπιπλα.
7. Παράγει έπιπλα με ξυλόγλυπτα μέρη.
8. Υπολογίζει το κοστολόγιο μίας κατασκευής.
9. Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του εργαστηρίου και του περιβάλλοντος.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος