ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Αμαξωμάτων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού του αμαξώματος.
2. Αναφέρει βασικά στοιχεία από τα είδη, υλικά και τρόπο κατασκευής, την αντοχή και καταπόνηση των αμαξωμάτων.
3. Περιγράφει, συγκρίνει και ταξινομεί τα διάφορα είδη των αμαξωμάτων.
4. Περιγράφει και συγκρίνει τους τρόπους ελέγχου των αμαξωμάτων.
5. Περιγράφει και συγκρίνει τους τρόπους κατασκευής, επισκευής και συντήρησης των αμαξωμάτων.
6. Περιγράφει βασικά στοιχεία από τα αμαξώματα φορτηγών, λεωφορείων και ειδικών οχημάτων.
7. Περιγράφει τα είδη και τους τρόπους βαφής, καθώς και τις βασικές αρχές των χρωμάτων (είδη - προσμίξεις).
8. Περιγράφει τον τρόπο και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση του αμαξώματος.
Δεξιότητες:
1. Ελέγχει, επιθεωρεί, επισκευάζει και αντικαθιστά τον εξοπλισμό και τους μηχανισμούς του αμαξώματος (εσωτερικές επενδύσεις καμπίνας, καθίσματα, μηχανισμοί θυρών – καπό – πορτ μπαγκάζ, κρύσταλλα).
2. Χειρίζεται τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά που αφορούν την κατασκευή, τον έλεγχο, την επισκευή και συντήρηση του αμαξώματος.
3. Χρησιμοποιεί τα μηχανήματα, συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την προεργασία βαφής του αμαξώματος.
4. Χειρίζεται τον απαιτούμενο εξοπλισμό του φανοποιείου βαφείου.
5. Εφαρμόζει τις οδηγίες των σχετικών τεχνικών εγχειριδίων.
6. Εφαρμόζει τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
7. Εφαρμόζει τις βασικές αρχές ανακύκλωσης υλικών.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος