ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Βοηθών Ακτινολογικών Εργαστηρίων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Kατανοεί τις αρχές λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού του ακτινολογικού εργαστηρίου.
2. Περιγράφει και αιτιολογεί τις ακτινολογικές προβολές.
3. Γνωρίζει την ανατομία των συστημάτων του ανθρώπινου σώματος.
4. Περιγράφει τις αρχές λειτουργίας των απεικονιστικών εξετάσεων που γίνονται με τη χρήση ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Δεξιότητες:
1. Χειρίζεται τα ακτινολογικά μηχανήματα και συσκευές των ακτινολογικών τμημάτων, υπό την επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων.
2. Αξιολογεί τις λαμβανόμενες απεικονιστικές εικόνες.
3. Αναγνωρίζει την απεικόνιση των φυσιολογικών ανατομικών μορίων και οργάνων στις διάφορες απεικονιστικές μεθόδους.
Ικανότητες:
1. Εφαρμόζει τις απαραίτητες ενέργειες για τη λήψη σωστών απεικονιστικών εικόνων.
2. Εφαρμόζει τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας για τους ασθενείς και τους εργαζόμενους.
3. Συνεργάζεται με τους άλλους επαγγελματίες υγείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
4. Ενημερώνεται και προσαρμόζεται στις τεχνολογικές εξελίξεις του τομέα του.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος