ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Ζαχαροπλαστικής Τέχνης"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Κατανοεί και επικοινωνεί, με ευκολία, χρησιμοποιώντας την ορολογία του ζαχαροπλαστείου και της κουζίνας στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.
2. Αναγνωρίζει πολλά διαφορετικά είδη πρώτων υλών –αλλά και τις πιθανές αλλοιώσεις τους– με σκοπό τη βέλτιστη χρήση τους στην παρασκευή γλυκισμάτων και αρτοποιημάτων.
3. Αναφέρει τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και περιγράφει έννοιες όπως η ηγεσία, η λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία κ.ά.
Δεξιότητες:
1. Παρασκευάζει, παραθέτει και διακοσμεί: Γλυκίσματα (κάθε είδους), Αρτοποιήματα, Αλμυρές παρασκευές, Παγωτά, με τρόπο που να τα αναδεικνύει, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία κα βρώσιμα υλικά.
2. Συνδυάζει τις γεύσεις, τηρώντας τις προδιαγραφές ποιότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της εποχής.
3. Δημιουργεί νέες συνταγές γλυκισμάτων.
4. Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τον εξοπλισμό (σκεύη, εργαλεία) ενός ζαχαροπλαστείου.
5. Συμμετέχει στην προετοιμασία και οργάνωση (τεχνική, οικονομική κ.ά.) ενός ζαχαροπλαστείου.
6. Διαχειρίζεται τα αποθέματα του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, μέσω λογισμικών προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης.
7. Συντάσσει εκθέσεις ελέγχου κόστους για τα παρασκευάσματα του ζαχαροπλαστείου.
Ικανότητες:
1. Εφαρμόζει και τηρεί τα διάφορα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (HACCP, ISO) που ισχύουν στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
2. Εφαρμόζει και τηρεί τους κανόνες υγιεινής (προσωπικής και τροφίμων) και ασφάλειας.
3. Εφαρμόζει τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τη λειτουργία των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής.Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος