ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Μαγειρικής Τέχνης"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Κατανοεί και επικοινωνεί με ευκολία, χρησιμοποιώντας την ορολογία της κουζίνας, στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα.
2. Αναγνωρίζει πολλά διαφορετικά είδη πρώτων υλών – αλλά και τις πιθανές αλλοιώσεις τους – με σκοπό τη βέλτιστη χρήση τους στην παρασκευή εδεσμάτων.
3. Αναφέρει τις βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων και περιγράφει έννοιες όπως η ηγεσία, η λήψη αποφάσεων, η επικοινωνία κ.ά.
4. Διακρίνει τα επιμέρους τμήματα μιας ξενοδοχειακής και επισιτιστικής επιχείρησης και αναλύει τις λειτουργίες τους.
Δεξιότητες:
1. Παρασκευάζει απλά και σύνθετα, ζεστά και κρύα εδέσματα, καθώς και γλυκίσματα, έχοντας την ικανότητα και τις γνώσεις να προσθέτει σε αυτά και δικά του προσωπικά στοιχεία.
2. Εφαρμόζει παλιές και νέες τάσεις στη Μαγειρική και χρησιμοποιεί στοιχεία από διαφορετικές διατροφικές συνήθειες.
3. Παρουσιάζει τα εδέσματα στον πελάτη με τρόπο που να τα αναδεικνύει.
4. Διακοσμεί τα εδέσματα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και βρώσιμα υλικά.
5. Χρησιμοποιεί με ασφάλεια τον εξοπλισμό (σκεύη, εργαλεία) μιας κουζίνας.
6. Τεμαχίζει τις πρώτες ύλες και ιδιαίτερα τα διάφορα είδη κρέατος-ψαριού ανάλογα με τις παρασκευές στις οποίες θα χρησιμοποιηθούν.
7. Οργανώνει διάφορα είδη μπουφέ.
8. Συνθέτει μενού βάσει συγκεκριμένων κανόνων διαιτολογίας και σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη ορολογία.
9. Συμμετέχει στην προετοιμασία και οργάνωση (τεχνική, οικονομική κ.ά.) ενός εστιατορίου.
10. Διαχειρίζεται τα αποθέματα μιας επισιτιστικής επιχείρησης μέσω λογισμικών προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης.
11. Μεριμνά για την επάρκεια της επισιτιστικής επιχείρησης σε κατάλληλες πρώτες ύλες, οργανώνοντας και εκτελώντας αγορές και παραλαβές πρώτων υλών με βάση τις ανάγκες της.
12. Τιμολογεί τα προσφερόμενα εδέσματα βάσει κανόνων κοστολόγησης, προσφοράς και ζήτησης, αλλά και τιμολογιακής πολιτικής της επιχείρησης.
Ικανότητες:
1. Επιμελείται την απρόσκοπτη λειτουργία της κουζίνας.
2. Στελεχώνει την επισιτιστική επιχείρηση με έμψυχο δυναμικό τοποθετώντας το στις κατάλληλες θέσεις, κάνοντας συγχρόνως σωστό επιμερισμό εργασιών.
3. Εφαρμόζει και τηρεί τα διάφορα συστήματα διασφάλισης ποιότητας (HACCP, ISO) που ισχύουν στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
4. Εφαρμόζει και τηρεί τους κανόνες υγιεινής (προσωπικής και τροφίμων) και ασφάλειας.
5. Εφαρμόζει τις προδιαγραφές που ορίζει η ελληνική νομοθεσία για τους διάφορους τύπους επισιτιστικών επιχειρήσεων.
6. Προωθεί την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, αναγνωρίζοντάς την ως μέσο τουριστικής και πολιτιστικής προβολής.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος