Πτυχίο Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Γνώσεις
• Η κατάκτηση των βασικών αρχών των επιστημών που συνδέονται με την ενεργειακή τεχνολογία.
• Η κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών και εφαρμογών στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο της ενέργειας και των ενεργειακών εφαρμογών.
• Η εμβάθυνση σε θέματα αιχμής στο αντικείμενο της ενέργειας.
• Η ανάπτυξη γνώσεων επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, νομικών και κοινωνικών θεμάτων στην τεχνολογία της ενέργειας.

Δεξιότητες
• Η ενσωμάτωση των αρχών τεχνολογίας με τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών, της επιστήμης και της διαχείρισης, ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στη λύση προβλημάτων.
• Η χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων
• Η χρήση ποικίλων πηγών πληροφορίας για την παραγωγή και αξιολόγηση ιδεών
• Η ανάλυση σύνθετων καταστάσεων διεπιστημονικής φύσης για την δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Ικανότητες
• Αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων για την παραγωγή πρωτότυπων και δημιουργικών λύσεων σε γενικά και ειδικά ενεργειακά θέματα.
• Αποτελεσματικός σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακών έργων και ενεργειακών μελετών
• Αποτίμηση οικονομικών στοιχείων ενεργειακών επενδύσεων και εφαρμογή βέλτιστων λύσεων
• Ικανότητα για αυτόνομη και ομαδική εργασία, με ικανότητα εναλλαγής ρόλων και ευθυνών.
• Εφαρμογή κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας που σχετίζονται με την σωστή επαγγελματική άσκηση.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας καλύπτει τα πεδία των επιστημών στον τομέα της ενέργειας και ειδικότερα των εφαρμογών αυτών στην Ενεργειακή Μηχανολογία και στην Ενεργειακή Ηλεκτρολογία με έμφαση στην αξιοποίηση των συμβατικών, ανανεώσιμων και νέων πηγών ενέργειας, στη παραγωγή, μετατροπή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχο και χρήση της ενέργειας, στη διαχείριση, εξοικονόμηση και περιβαλλοντική θεώρηση της ενέργειας. Παράλληλα καλύπτονται και βασικές γνώσεις σε σχετικά οικονομικά και νομικά θέματα.
Οι στόχοι του τμήματος είναι:

• Η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων στους φοιτητές στο ευρύ αντικείμενο της ενέργειας και των ενεργειακών εφαρμογών
• Η εμβάθυνση σε θεμελιώδεις επιστημονικές γνώσεις, η ευρεία κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου και η παροχή γνώσεων στις τελευταίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις.
• Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για την επιστημονική και επαγγελματική τους ανέλιξη.
• Η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας με στόχο την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης γενικότερα.
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διαρθρώνεται σε δύο κατευθύνσεις:

α) Κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογίας

Η κατεύθυνση αυτή καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, των ενεργειακών μετατροπών και της αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και βασικά πεδία της κατασκευαστικής Μηχανολογίας.
Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως:
Θερμοδυναμική, Μηχανική των Ρευστών, Μετάδοση Θερμότητας, Υδροδυναμικές Μηχανές, Στοιχεία Μηχανών, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Ατμολέβητες και Θερμικές Εγκαταστάσεις, Ψύξη και Κλιματισμός, Μηχανουργική Τεχνολογία & Τριβολογία, Τεχνολογίες Περιβάλλοντος.

β) Κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας

Η κατεύθυνση αυτή καλύπτει τα γνωστικά πεδία της παραγωγής, μεταφοράς, διανομής, μετατροπής, αποθήκευσης, ελέγχου και χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Στα πεδία αυτά περιλαμβάνονται γνωστικά αντικείμενα όπως: Ηλεκτροτεχνία, Ανάλυση Ηλεκτρικών Δικτύων, Ηλεκτρικές Μηχανές, Συστήματα Μετρήσεων, Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτροτεχνικά και Μαγνητικά Υλικά, Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Μεταφορά και Διανομή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Μελέτες Ενεργειακών Συστημάτων.

Επιπλέον στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται και άλλα μαθήματα γενικής και ειδικής υποδομής όπως Μαθηματικά, Φυσική, Τεχνικό Σχέδιο, Πληροφορική, Προγραμματισμός Η/Υ, Πηγές Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας, Διαχείριση Ενέργειας, Οικονομική Ανάλυση και Επιχειρηματικότητα, Τεχνική Νομοθεσία και Ασφάλεια Εργασίας, Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων και Ενεργειακή Αποδοτικότητα κτηρίων & Η/Μ εγκαταστάσεων.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών έχει άμεση σχέση με ένα ευρύ πεδίο ενεργειακών εφαρμογών και πιο συγκεκριμένα με γενικότερα αντικείμενα της Ενεργειακής Μηχανολογίας και Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας. Η επαγγελματική δραστηριοποίηση των αποφοίτων για κάποια από τα αντικείμενα αυτά συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για το λόγο αυτό, έχουν εκδοθεί μια σειρά από προεδρικά διατάγματα, μερικά από τα οποία είναι πρόσφατα (έτη έκδοσης 2012 και 2013), που αποδίδουν στους αποφοίτους του τμήματος επαγγελματικά δικαιώματα σε μια σειρά από νομοθετημένες δραστηριότητες.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.