Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Διοίκηση Επιχειρήσεων, β) Μάρκετινγκ. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Εισαγωγική Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων:
Τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφουν όσα ο φοιτητής αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να κάνει, μετά το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας και της επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων των αξιολογικών διαδικασιών. Στην εισαγωγική κατεύθυνση «Διοίκηση Επιχειρήσεων» τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να καταχθούν σε 3 επίπεδα:
1) Μαθησιακά αποτελέσματα για τα 2 πρώτα εξάμηνα (12) μαθήματα κορμού/κοινά στις τρεις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις και στα επόμενα δύο εξάμηνα διδάσκονται μαθήματα ειδίκευσης κοινά και για τις δύο κατευθύνσεις (Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ)
2) Μαθησιακά αποτελέσματα για την κατεύθυνση «Διοίκηση Επιχειρήσεων» στα εξάμηνα 5 έως και 7 και
3) Μαθησιακά αποτελέσματα για την κατεύθυνση «Μάρκετινγκ» στα εξάμηνα 5 έως και 7.

Γενικές Ικανότητες Διοίκησης Επιχειρήσεων (Subject-specific competences)
1. Ορισμός λειτουργίας μιας επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον της με στόχο την ανίχνευση σχετικών τάσεων και προσαρμογή τους σε αυτές
Αντίστοιχα Μαθήματα: Μικρο-μακρο οικονομική, δημόσια οικονομική, συμπεριφορά καταναλωτή, μάρκετινγκ τεχνολογικών προϊόντων και καινοτομίας, διεθνές εμπόριο και διεθνές μάνατζμεντ/μάρκετινγκ.
2. Ικανότητα εντοπισμού και ανάλυσης ενός επιχειρησιακού προβλήματος και διατύπωση λύσης (π.χ. παρακίνηση προσωπικού, οικονομικά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης, είσοδος σε νέες αγορές, ανάπτυξη νέων προϊόντων).
Αντίστοιχα μαθήματα: Μάρκετινγκ, Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων, Συστήματα ελέγχου, Πρακτικές εφαρμογές μάρκετινγκ.
3. Ικανότητα επιλογής και χρήσης κατάλληλων και επαρκών εργαλείων (π.χ. για έρευνα αγοράς, για στατιστική ανάλυση, για σύγκριση δεικτών).
Αντίστοιχα μαθήματα: Στατιστική, Μαθηματικά, Επιχειρησιακή Έρευνα, Προγραμματισμός & ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, Έρευνα μάρκετινγκ
4. Ικανότητα αντίληψης των επιδράσεων της υφιστάμενης και νέας τεχνολογίας στις αγορές και στις επιχειρήσεις (π.χ. internet / mobile, e-business, ERP κλπ.)
Αντίστοιχα μαθήματα: ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και διαδραστικά πολυμέσα, διοικητικά/λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, ηλεκτρονική επικοινωνία και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
5. Ικανότητα κατανόησης των επιχειρησιακών λειτουργιών της επιχείρησης, των μεταξύ τους σχέσεων, των επιχειρησιακών μεγεθών, των επιχειρησιακών τομέων, σύνδεση με αντίστοιχες θεωρίες και αλληλεπιδράσεις με το τοπικό και διεθνές περιβάλλον
Αντίστοιχα μαθήματα: Εφοδιαστική Αλυσίδα, Μάρκετινγκ, Ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική, Διοικητική, Φορολογική Λογιστική
6. Ικανότητα διοίκησης μιας επιχείρησης – θέματα προγραμματισμού και ελέγχου με τη χρήση εννοιών και μεθόδων (επιχειρησιακό πλάνο, προϋπολογισμός και ανάλυση αποκλίσεων, έλεγχος και σχεδιασμός κατάλληλων προτάσεων)
Αντίστοιχα μαθήματα: στρατηγικό μάνατζμεντ/μάρκετινγκ, προγραμματισμός και ανάλυση χρημ/κων καταστάσεων, συστήματα εξωτερικού & εσωτερικού ελέγχου.
7. Ικανότητα κατανόησης συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας (MIS), χρήσης λογιστικού πληροφοριακού συστήματος και χρήσης συστημάτων γραφείου
Αντίστοιχα Μαθήματα: εισαγωγή στην πληροφορική και τα δίκτυα, διοικητικό-οικονομικές εφαρμογές στους Η/Υ, διοικητικά/λογιστικά πληροφοριακά συστήματα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων μάρκετινγκ.
Ειδικές Ικανότητες (Generic Competences)
8. Ικανότητα ομαδικής εργασίας: Αυτή η ικανότητα είναι απολύτως απαραίτητη στο σύγχρονο πολύ-επιστημονικό, πολύ-εθνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, θα είναι ικανός να συγκροτεί ομάδα επαγγελματικής συνεργασίας, να συντονίζει, να κατανέμει πόρους και να παρακολουθεί/αξιολογεί τα αποτελέσματα των εργασιών της ομάδας, καθώς και να επιλύει τυχόν προβλήματα και συγκρούσεις που παρουσιάζονται.
9. Ικανότητα αυτόνομης εργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης χρόνου: Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του, θα έχει αποκτήσει την ικανότητα να αφοσιώνεται σε ένα δύσκολο έργο, εκμεταλλευόμενος όλους τους υπάρχοντες πόρους και να διεκπεραιώνει έργα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
10. Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας καθώς και χρήση οπτικών μέσων: Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα να παράγει γραπτές αναφορές υψηλής ποιότητας, να επιχειρηματολογεί και να υπερασπίζεται τις επιλογές του, καθώς και να παρουσιάζει την εργασία του, χρησιμοποιώντας οπτικά μέσα (π.χ. παρουσιάσεις με χρήση προβολικού μηχανήματος).
11. Ικανότητα κριτικής ανάλυσης και αυτοκριτικής: Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, θα έχει την ικανότητα να αναλύει και να ερμηνεύει δεδομένα, να αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα κατάλληλα επιχειρήματα στήριξης αποφάσεων και να ασκεί κριτική και αυτο-κριτική.
12. Ικανότητα διερεύνησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές: Ο φοιτητής, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, θα έχει την ικανότητα της εξεύρεσης και αξιοποίησης διαφορετικών πηγών πληροφοριών π.χ. ηλεκτρονικών, γραπτών, προφορικών, επαγγελματικών, επιστημονικών, τοπικών, παγκοσμίων, κλπ με σκοπό την υποστήριξη της διερεύνησης και επίλυσης επιχειρησιακών προβλημάτων με δημιουργικό τρόπο.
13. Ικανότητα επικοινωνίας σε δεύτερη (ξένη) γλώσσα: η ικανότητα επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα σε επαγγελματικό επίπεδο θεωρείται απολύτως απαραίτητη και αναπτύσσεται μέσα από συγκεκριμένα επαγγελματικά κείμενα και επιχειρησιακή ορολογία. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, ο φοιτητής θα έχει την ικανότητα επαρκούς επικοινωνίας (ανάγνωσης, γραφής) σε θέματα διοικητικής πρακτικής στην Αγγλική γλώσσα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων: Παρέχει στους φοιτητές του προχωρημένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων οι οποίες θα τους επιτρέψουν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία και παράλληλα να προετοιμάσει όσους από τους φοιτητές το επιθυμούν να συνεχίσουν στον 2ο κύκλο σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων). Σκοπός επίσης του τμήματος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων των αποφοίτων οι οποίοι θα συνεισφέρουν ενεργά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. Διδακτικά αντικείμενα: Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Μάρκετινγκ, Λογιστική και Χρηματοοικονομική, Επιχειρηματικότητα.

Σχέση με την απασχόληση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει το γνωστικό αντικείμενο των Εισαγωγικών Κατευθύνσεών του (Π.Δ. 95/2013, άρθρο 2, παρ. ζ’). Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση (α. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων, β. Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, γ. Διοίκηση Επιχειρήσεων) απευθύνεται σε ξεχωριστό αριθμό εισακτέων φοιτητών με διακριτό κωδικό επιλογής κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, και έχει πρόγραμμα σπουδών με βάση το γνωστικό της αντικείμενο. Παράλληλα, προβλέπεται ρητώς ότι η σχετική Εισαγωγική Κατεύθυνση αναγράφεται στον Τίτλο Σπουδών του Τμήματος. Επίσης, στους αποφοίτους κάθε Εισαγωγικής Κατεύθυνσης αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα με διαφορετικά Π.Δ.:
Π.Δ. 107/1989 για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Π.Δ. 351/1989 για τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
Π.Δ. 356/1989 για τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.