Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Εισαγωγική Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας :
Η Εισαγωγική Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των Επιστημών της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας. Κύριος γνώμονας του προγράμματος σπουδών είναι η τουριστική οικονομία, η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας αλλά και τουριστικών προορισμών, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η καινοτομία και η κοινωνική αποδοχή.
Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών, όπου περιλαμβάνει:
Α. Δύο αρχικά εξάμηνα τα οποία αφορούν σε βασικά μαθήματα κορμού των επιστημών της Διοίκησης, Οικονομίας, Στατιστικής και Πληροφορικής.
Β. Έξη εξάμηνα τα οποία αφορούν σε εξειδικευμένα μαθήματα του πεδίου του Τουρισμού σχεδιασμένα να προσφέρουν στους φοιτητές γνώσεις που θα τους καταστήσουν ικανούς να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο πολύπλευρο πεδίο του τουρισμού.

Γενικές ικανότητες
1. Ικανότητα ανάλυσης ενός επιχειρησιακού προβλήματος και διατύπωση λύσης
2.Καθορισμός και χρήση κατάλληλων και επαρκών εργαλείων ερευνητικών τεχνικών και στατιστικής ανάλυσης.
3. Κατανόηση και εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας
4.Κατανόηση των επιχειρησιακών λειτουργιών της τουριστικής επιχείρησης και της σύνδεσης τους με το τοπικό, εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
5. Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων, οργανισμών και φορέων (ζητήματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και ελέγχου)
6.Λειτουργία και τεκμηρίωση πληροφοριακών συστημάτων που άπτονται της λειτουργίας και της οργάνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά γραφεία και tour operators).
7.Καθορισμός κριτηρίων λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης, φορέων/οργανισμών και αντιστοίχηση τους με ανάλογες περιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ειδικές ικανότητες
1. Ικανότητα ομαδικής εργασίας στο πλαίσιο που οριοθετεί το σύγχρονο πολυκλαδικό, πολυτομεακό, διεπιστημονικό και πολυεθνικό επιχειρησιακό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις.
2.Ικανότητα αυτόνομης εργασίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και συγκεκριμενοποίηση των στόχων.
3.Ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας καθώς και χρήση οπτικών μέσων.
4.Ικανότητα κριτικής ανάλυσης και εντοπισμός των πιθανών προβλημάτων.
5.Ικανότητα διερεύνησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές.
6.Ικανότητα επικοινωνίας σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά)

Περαιτέρω πληροφορίες

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας: Το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής των Επιστημών της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς του τουρισμού και της φιλοξενίας. Κύριος γνώμονας του προγράμματος σπουδών είναι η τουριστική οικονομία, η ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο τουριστικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φιλοξενίας αλλά και τουριστικών προορισμών, ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η καινοτομία και η κοινωνική αποδοχή. Κύριος στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος σπουδών είναι η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των φοιτητών, ώστε να αποκτήσουν τις ουσιαστικές επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και να δραστηριοποιηθούν δυναμικά σαν εργαζόμενοι και στελέχη όλων των ιεραρχικών βαθμίδων των επιχειρήσεων και φορέων του τουριστικού κλάδου. – Για το γνωστικό πεδίο Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, υφίστανται θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις λειτουργίες των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων, όπως: διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διοίκηση τμημάτων υποδοχής, διοίκηση επισιτισμού, οικονομική διοίκηση ξενοδοχείων, κλπ. – Για το γνωστικό πεδίο Διοίκηση επιχειρήσεων ταξιδιών και μεταφορών, υφίστανται θεματικές ενότητες που καλύπτουν τις λειτουργίες των εν λόγω επιχειρήσεων, σε αντικείμενα που αφορούν: μεταφορές και ταξίδια, διοίκηση τουριστικών γραφείων, tour operators, προγραμματισμού και σχεδιασμού διαφόρων ειδών ταξιδιωτικών προϊόντων και πακέτων διακοπών, οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων, τουριστικό μάρκετινγκ κ.ά. – Για το γνωστικό πεδίο Τουριστικός Τομέας, που απευθύνεται κυρίως στην Διοίκηση Οργανισμών και Φορέων (Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ΕΟΤ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αναπτυξιακές Εταιρίες, κλπ.) θεματικές ενότητες, που καλύπτουν τις λειτουργίες τους είναι εκείνες: της οικονομικής του τουρισμού, της τουριστικής ανάπτυξης, της τουριστικής πολιτικής και του σχεδιασμού, του μάρκετινγκ στον τουρισμό, των εναλλακτικών μορφών τουρισμού κλπ.

Σχέση με την απασχόληση

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων έχει το γνωστικό αντικείμενο των Εισαγωγικών Κατευθύνσεών του (Π.Δ. 95/2013, άρθρο 2, παρ. ζ’). Σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, κάθε Εισαγωγική Κατεύθυνση (α. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων, β. Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, γ. Διοίκηση Επιχειρήσεων) απευθύνεται σε ξεχωριστό αριθμό εισακτέων φοιτητών με διακριτό κωδικό επιλογής κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου , και έχει πρόγραμμα σπουδών με βάση το γνωστικό της αντικείμενο. Παράλληλα, προβλέπεται ρητώς ότι η σχετική Εισαγωγική Κατεύθυνση αναγράφεται στον Τίτλο Σπουδών του Τμήματος . Επίσης, στους αποφοίτους κάθε Εισαγωγικής Κατεύθυνσης αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα με διαφορετικά Π.Δ.:
Π.Δ. 107/1989 για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Π.Δ. 351/1989 για τη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας Π.Δ. 356/1989 για τη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.