Πτυχίο Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Το Τμήμα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών παρέχει θεωρητική, εικαστική και τεχνολογική εκπαίδευση στους τομείς της φωτογραφίας και του βίντεο, με στόχο τη μελέτη και έρευνα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού και της σχέσης του με τις πρακτικές της φωτογραφίας και των οπτικοακουστικών μέσων καθώς και τη δημιουργική ανάπτυξη των γνώσεων στα πεδία των εφαρμογών και των τεχνών.
Το πρόγραμμα σπουδών έχει ως στόχους την απόκτηση διανοητικών, αισθητικών και τεχνικών δεξιοτήτων που επιτρέψει στους αποφοίτους να ανταποκριθούν α/ στη διενέργεια μεταπτυχιακών σπουδών β/ στις ανάγκες παρακολούθησης των εξελίξεων στην φωτογραφική τεχνολογία γ/ στις απαιτήσεις δημιουργίας υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου και δ/ στο ανταγωνιστικό εργασιακό περιβάλλον στους τομείς της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης, της ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας, του βίντεο και των πολυμέσων.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών, έχοντας αποκτήσει το απαραίτητο επιστημονικό, θεωρητικό, τεχνολογικό και αισθητικό υπόβαθρο και έχοντας αναπτύξει τις δημιουργικές και κριτικές δεξιότητές τους, μπορούν να απασχοληθούν ως επαγγελματίες σε σημαντικό αριθμό εφαρμογών, ως ερευνητές και μελετητές, ως καλλιτέχνες, ως στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικοί, ως επιμελητές εκθέσεων, εκδόσεων και εκδηλώσεων σε πολιτιστικούς/καλλιτεχνικούς φορείς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των τετραετών σπουδών τους εκπαιδεύονται διεξοδικά στα θεωρητικά, εικαστικά και τεχνικά ιδιώματα της φωτογραφικής εικόνας και του βίντεο. Εφοδιαζόμενοι με τις απαραίτητες γνώσεις αρθρώνουν δημιουργικά τις προσωπικές τους μεθοδολογίες και καινοτόμες σκέψεις, σε ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων πεδίων εφαρμογής στους τομείς της τέχνης, της φωτοδημοσιογραφίας, της διαφήμισης και του βίντεο.

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων καθορίζονται στο ΦΕΚ 160/16-6-1989 τα.Α- Π.Δ 357.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.