Πτυχίο Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Σχολή Kαλλιτεχνικών Σπουδών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Έργο των αποφοίτων είναι να κατανοήσουν τις ιδιότητες των αντικειμένων ιστορικής και καλλιτεχνικής σπουδαιότητας, με σκοπό να παρεμποδίσουν τη φθορά τους, να ενισχύσουν την ικανότητα τους να διακρίνουν τι είναι γνήσιο και τι είναι πλαστό, να διευκολύνουν όλους τους χρήστες των αντικειμένων και μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς στην απρόσκοπτη προσέγγισή τους.Οι πτυχιούχοι του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας εργάζονται σε μουσεία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε ιδιωτικές εταιρείες συντήρησης ή ανεξάρτητα, με σκοπό την προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ειδικότερα, στις αρμοδιότητές τους ανήκουν: Η Τεχνική Εξέταση, Συντήρηση και Αποκατάσταση Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης. Η Εκπόνηση Μελετών Συντήρησης και Αποκατάστασης Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης. Η σύνταξη μελετών ή εκθέσεων για την οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων συντήρησης. Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών συντήρησης, σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς κλάδους και ιδρύματα. Η συμμετοχή και διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων αυτοτελώς ή ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητάς τους. Ο συντηρητής έχει την πλήρη ευθύνη για κάθε επέμβαση πάνω στα αντικείμενα της ειδικότητάς του, αλλά δεν δημιουργεί νέα πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά αντικείμενα. Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Επαγγέλματος Συντηρητή Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης καθορίζει αυτές τις δραστηριότητες.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοπός του ισχύοντος προγράμματος σπουδών είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στις γνωστικές περιοχές που σχετίζονται με την τεκμηρίωση, τη συντήρηση και την προστασία των αρχαιολογικών ευρημάτων και των έργων τέχνης, ώστε οι απόφοιτοι να είναι σε θέση να εφαρμόζουν άμεσα και αποτελεσματικά τις επιστημονικές, τεχνολογικές και καλλιτεχνικές γνώσεις, αλλά και δεξιότητες κατά την άσκηση του επαγγελματικού τους έργου. Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η συντήρηση των αρχαιοτήτων και των καλλιτεχνικών έργων, προκειμένου να συνεισφέρει όχι μόνο στη διατήρηση, αλλά και σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιστορικών και καλλιτεχνικών γεγονότων που σχετίζονται με τα αντικείμενα που συντηρούνται, προϋποθέτει: Γνώση και δυνατότητα ανάλυσης των επί μέρους αξιών ενός έργου (ιστορική, καλλιτεχνική αξία κτλ.). Μελέτη των υλικών και των τεχνικών κατασκευής. Μελέτη της παθολογίας του έργου και αποκάλυψη των μηχανισμών φθοράς. Ανάλυση των συνθηκών του περιβάλλοντος για τον εντοπισμό των αιτίων που προκαλούν τη υποβάθμιση των υλικών. Σύνταξη μελέτης συντηρήσεως η οποία να περιλαμβάνει αναλυτικά, σε ότι αφορά τις μεθόδους και τα υλικά, τις προτάσεις επέμβασης και επί πλέον να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών του περιβάλλοντος. Δυνατότητα εκτέλεσης με ασφάλεια των προτάσεων μιας μελέτης συντήρησης. Δυνατότητα παρέμβασης στον τρόπο διαχείρισης ενός μνημείου και την ένταξή του σε ένα πρόγραμμα αειφόρου αξιοποίησής του.

Σχέση με την απασχόληση

Το προσόν απαιτείται για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.