Πτυχίο Υγιεινολόγου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας. Tμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος, πτυχιούχος Υγιεινολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαθέτει τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:
α. Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας, β. Διασφάλιση της υγιεινής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, γ. Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας, δ. Υγειονομική Μηχανική και Προστασία Περιβάλλοντος, ε. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας. Στα αντικείμενα αυτά και στους αντίστοιχους τομείς, ο απόφοιτος του Τμήματος θα μπορεί να αναλαμβάνει υπεύθυνα:
i. Σύνταξη Υγειονομικών μελετών, ii. Επιδημιολογικές έρευνες, iii. Υγειονομικούς ελέγχους, εκθέσεις και πραγματογνωμοσύνες
iv. Προληπτικούς ελέγχους νομιμότητας λειτουργίας, v.Eφαρμογές εξυγίανσης, απολύμανσης, αποστείρωσης, εντομοκτονίας, μυοκτονίας κλπ.
vi. Περιβαλλοντικούς ελέγχους, ελέγχους ποιότητας νερού, ελέγχους εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λυμάτων, ελέγχους εγκαταστάσεων διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών απορριμμάτων. vii. Δειγματοληψίες νερών, λυμάτων, υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων κλπ.,
viii. Ηχομετρήσεις, ix. Διασφάλιση υγιεινής ύδρευσης-αποχέτευσης, x. Πρόληψη και εφαρμογή μέτρων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων από επαγγελματικούς κινδύνους, xi. Εφαρμογή μέτρων σε κλειστές ομάδες πληθυσμού για την προστασία από επιδημίες, ασθένειες κλπ.
xii. Διασφάλιση υγιεινής σε νοσοκομειακές μονάδες και κέντρα υγείας, xiii. Διασφάλιση της υγιεινής σχολικών μονάδων, xiv. Υγειονομικό έλεγχο σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και διασφάλιση της υγιεινής αυτών, xv. Εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την διαφώτιση σε θέματα προαγωγής και αγωγής υγείας, xvi. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων επιχειρήσεων τροφίμων, xvii. Σχεδιασμό προγραμμάτων ποιότητας HACCP και ISO, xviii. Διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης πάνω σε θέματα Ατομικής, Δημόσιας και Κοινωνικής Υγιεινής και Περιβαλλοντικής Υγιεινής.

Περαιτέρω πληροφορίες

O απόφοιτος του Τμήματος ανακηρύσσεται "Πτυχιούχος Υγιεινολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης". Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας-Κατεύθυνση Δημόσιας Υγείας (παλαιού Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής) καθορίζονται στο Προεδρικό Διάταγμα 83/1989, άρθρο 4 (ΦΕΚ 37/07-02-89 τεύχος πρώτο).
Με την ολοκλήρωση των σπουδών του ο απόφοιτος του Τμήματος, πτυχιούχος Υγιεινολόγος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, διαθέτει τις γνώσεις και την πρακτική εμπειρία ώστε να μπορεί επιτυχώς να δραστηριοποιηθεί είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες και τεχνολόγους στα παρακάτω αντικείμενα:
α. Διασφάλιση Δημόσιας Υγείας
β. Διασφάλιση της υγιεινής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
γ. Διασφάλιση ποιότητας τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής, διακίνησης και εμπορίας
δ. Υγειονομική Μηχανική και Προστασία Περιβάλλοντος
ε. Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

Σχέση με την απασχόληση

1. Το Πτυχίο της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Τμήματος Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Υγιεινολόγου Τ.Ε. * Το Τμήμα Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας και το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, από 1/9/2013 συγχωνεύτηκαν σε νέο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας και εισαγωγικές κατευθύνσεις: α) Δημόσιας Υγείας και β) Κοινοτικής Υγείας σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 95/2013 (ΦΕΚ 133/05-06-2013, τ.Α').

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.