Πτυχίο Οδοντικής Τεχνολογίας. Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να δραστηριοποιούνται ως υπεύθυνοι Οδοντοτεχνίτες σε τομείς της αρμοδιότητάς τους:
- Αναλαμβάνουν την ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου και είναι σε θέση να διασφαλίσουν την ποιότητα και να πιστοποιήσουν την καταλληλότητα των οδοντικών προσθέσεων που κατασκευάζουν.
- Επιλέγουν τα κατάλληλα μηχανήματα και όργανα για τον εξοπλισμό των
οδοντοτεχνικών εργαστηρίων, φροντίζουν για τη συντήρησή τους και εφαρμόζουν
τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται.
- Ενημερώνονται για τα σύγχρονα υλικά, επιλέγουν τα κατάλληλα με την απαιτούμενη
βιολογική συμπεριφορά, καθώς και την εργαστηριακή μέθοδο που θα ακολουθήσουν,
ανάλογα με την περίπτωση.
- Στελεχώνουν το οδοντοτεχνικό εργαστήριο με εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο
επιβλέπουν και στο οποίο αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες, ανάλογα με την
ειδικότητά του.
- Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν όλα τα είδη των οδοντικών προσθέσεων Κινητής και
Ακίνητης Προσθετικής, σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες του οδοντιάτρου, με στόχο
πάντα τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της ισορροπίας του στοματογναθικού συστήματος.
- Σχεδιάζουν και κατασκευάζουν Ορθοδοντικά μηχανήματα διαφόρων τύπων ενδοστοματικά και εξωστοματικά, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες των οδοντιάτρων συνεργατών τους.
- Κατέχουν τις βασικές αρχές της προσθετικής επί εμφυτευμάτων καθώς και της γναθοπροσωπικής προσθετικής ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθήσουν
εξειδικευμένα μαθήματα.
- Στα πλαίσια της συλλογικής εργασίας, συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας με ειδικούς
οδοντιάτρους για τη σχεδίαση και κατασκευή των προαναφερομένων προσθέσεων.
- Εκπονούν μελέτες και συμμετέχουν σε ερευνητικές ομάδες.
- Απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Στόχος του προγράμματος σπουδών είναι η προσαρμογή των γνωστικών αντικειμένων της εκπαίδευσης στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και των εξειδικευμένων νέων στοχευμένων γνώσεων, που απαιτείται να έχουν οι απόφοιτοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Σημαντικός παράγοντας για το σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας αποτελούν τα αντικείμενα και οι τομείς της μετέπειτα επαγγελματικής απασχόλησης των αποφοίτων του Τμήματος. Προσφορά ολοκληρωμένης εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Οδοντικής
Τεχνολογίας.
Η κατάρτιση του προγράματος σπουδών βασίστηκε στα ακόλουθα κριτήρια:
• Πληρότητα στα γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας.
• Εκσυγχρονισμός της ύλης στα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα.
• Ισορροπία μεταξύ κύριων και συμπληρωματικών γνωστικών αντικειμένων.
• Αποφυγή επικαλύψεων στην ύλη μεταξύ των επιμέρους μαθημάτων.
• Αποφυγή υπερβολικής βαρύτητας σε ορισμένα μαθήματα έναντι άλλων.
• Εισαγωγή νέων μαθημάτων και καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδ(ον, που συμβάλλουν
σημαντικά στην προετοιμασία του αποφοίτου του Τμήματος να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες επαγγελματικές προκλήσεις.
• Έμφαση στην ανάπτυξη ερευνητικής μεθοδολογίας. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών περιλαμβάνει Οκτώ μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ), έξι μαθήματα Διοίκησης και Οικονομίας (ΔΟΝΑ), Οκτώ μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ), δεκαέξι μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) και την Πρακτική Άσκηση. Σύνολο μαθημάτων 37. Από αυτά ΜΕ =16 (43,2%)
Σύνολο ωρών 179 από αυτές, Θ=107 και Ε=72.
Οι αναλογίες είναι Θ 60% = 106,5 και Ε 40% = 71,6

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και συνδέεται με άδεια άσκησης επαγγέλματος με βάση το ΦΕΚ: 700 ΤΕΥΧΟΣ Β-1 5/9/94 Αριθ. Υ7/ΟΙΚ.7456 και τις τροποποιήσεις Υ7Γ/ΟΙΚ. 1 586/01 (Φ Ε Κ 31 6 Β'), Υ7Γ/ΟΙΚ.4455/01 (ΦΕΚ Β 981), Υ7Γ/ΟΙΚ. 4641/01 (ΦΕΚ1037Β), Υ7ΠΓΠ/ΟΙΚ. 1 05688/02 (ΦΕΚ Β 1 41 4/6-11-02) ΓΠ / οικ.31 542/04 (ΦΕΚ 574 Β71 4-4-04)

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.