Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) "Τεχνολογία της Ενέργειας". Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας.

Περιγραφή

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μεταπτυχιακού προγράμματος στην Τεχνολογία της Ενέργειας είναι τα ακόλουθα:
Α. Γνώσεις
• Η απόκτηση μιας ευρείας, αλλά αναλυτικής θεώρησης των επίκαιρων θεμάτων της ενέργειας
• Η κατάκτηση των βασικών αρχών των επιστημών τεχνολογίας που συνδέονται με την ενέργεια, καθώς αυτές αποτελούν επιλογή του φοιτητή άμεσα σχετιζόμενες με το ιστορικό των προσωπικών και επαγγελματικών του ενδιαφερόντων.
• Η κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε επιλεγμένα θέματα αιχμής στο αντικείμενο της ενέργειας.
• Η ανάπτυξη γνώσεων επιχειρηματικότητας, διαχείρισης, νομικών και κοινωνικών θεμάτων στην τεχνολογία της ενέργειας.
Β. Δεξιότητες
• Η ενσωμάτωση των αρχών τεχνολογίας με τη γνώση και την κατανόηση των μαθηματικών, της επιστήμης και της διαχείρισης, ώστε να είναι εφικτή η υιοθέτηση ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στη λύση προβλημάτων.
• Η χρήση ποικίλων πηγών για την παραγωγή και αξιολόγηση ιδεών
• Η χρήση μαθηματικών μοντέλων για την αξιολόγηση και επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων
• Η ανάλυση σύνθετων καταστάσεων διεπιστημονικής φύσης για την δημιουργία κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών.
Γ. Ικανότητες
• Eπίλυση προβλημάτων για την παραγωγή πρωτότυπων και δημιουργικών λύσεων σε γενικά και ειδικά ενεργειακά θέματα.
• Αποτελεσματικός σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακών έργων
• Αποτίμηση οικονομικών στοιχείων ενεργειακών επενδύσεων και εφαρμογή βέλτιστων λύσεων
• Ικανότητα για αυτόνομη και ομαδική εργασία, με ικανότητα εναλλαγής ρόλων και ευθυνών.
• Εφαρμογή κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας που σχετίζονται με την σωστή επαγγελματική άσκηση.

Περαιτέρω πληροφορίες

School of Engineering and Physical Sciences, Heriot Watt University, Schotland, G. Britain μαζί με Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας. Ο τίτλος είναι ενιαίος και χορηγείται από κοινού από τα δύο Ιδρύματα.
Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικού και πρακτικού υπόβαθρου στις τεχνολογίες και ευρύτερη γνώση και δεξιότητες στον τομέα της Ενέργειας, τόσο για τον Μηχανικό Πράξης όσο και για τον Μηχανικό σε ρόλο διευθυντικό για την λήψη αποφάσεων και στρατηγικής. Αναλυτικότερα:
• Να επιληφθεί των τρεχόντων ζητημάτων ενέργειας και το μέλλον της βιομηχανίας της ενέργειας μέσω της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών με στρατηγικές διαχείρισης.
• Να παράγει μεταπτυχιακούς αποφοίτους με ικανότητες συνεισφοράς στην διαμόρφωση των μελλοντικών κατευθύνσεων της βιομηχανίας που συνδέεται με την ευρύτερη έννοια του τομέα της ενέργειας.
• Να εξοπλίσει τους μεταπτυχιακούς αποφοίτους με γνώσεις και δεξιότητες απαραίτητες για μια θετική επέμβαση στις επιχειρηματικές στρατηγικές.
• Να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς αποφοίτους μια ευρεία διατομεακή τεχνική κατάρτιση, καθώς και βαθύτερη γνώση και εργασιακές ικανότητες εξειδικευμένων επιλεγμένων τεχνολογιών.
• Να αναπτύξει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και ικανότητας εφαρμογής αυτών των δεξιοτήτων σε αναπτυσσόμενες καινοτομικές λύσεις για τις πρακτικές ανάγκες της κοινωνίας.

Διδακτικά αντικείμενα:
• Βασικές Αρχές Ενέργειας (Foundations of Energy)
• Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Technologies)
• Κριτική Ανάλυση και Ερευνητικές Μέθοδοι (Critical Analysis & Research Preparation)
• Τεχνολογικές Εξελίξεις & Επιχειρηματική Στρατηγική (Technology Futures and Business Strategy)
• Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (Computational Fluid Dynamics)
• Διαχείριση Ενέργειας στα Κτήρια (Building Energy Management)
• Ηλεκτρικά Συστήματα Ισχύος (Electrical Power Systems)
• Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Environmental Impact Assessment)
• Κλιματισμός (Ventilation and Air Conditioning)
• Υψηλές Τάσεις (High Voltage Engineering )

Σχέση με την απασχόληση

O μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών δεν συνδέεται νομικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος, αποτελεί όμως προσόν που πιστοποιεί εξειδίκευση του κατόχου σε ενεργειακά τεχνολογικά αντικείμενα αιχμής, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την άσκηση επαγγέλματος στον τομέα των ενεργειακών εφαρμογών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.