Πτυχίο Τεχνολογίας Γεωπονίας. Κατευθύνσεις: α) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας, β) Φυτικής Παραγωγής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στον τομέα της Τεχνολογίας Γεωπονίας, και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχει επιλέξει, ο απόφοιτος είναι σε θέση να κατανοεί το σύνολο των γεγονότων, των θεωριών και των αρχών που αφορούν:
- τη μελέτη και υποστήριξη των σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας και την οργάνωση της βιολογικής, ολοκληρωμένης ή/και συμβατικής φυτικής παραγωγής,
- τη λειτουργία των φυτών από πλευράς φυσιολογίας,
- τους εχθρούς και τις ασθένειες που προσβάλουν τα φυτά και τις μεθόδους προστασίας τους,
- τις αρχές θρέψης και λίπανσης,
- τις βασικές αρχές γεωργικής γενετικής και βιοτεχνολογίας,
- όλες τις μεθόδους εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιασμού,
- τη διαχείριση του φυτικού υλικού μετά τη συγκομιδή (μετασυλλεκτική τεχνολογία),
- το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση έργων αστικού πρασίνου,
- τη διαχείριση του νερού άρδευσης και των συστημάτων εφαρμογής και στράγγισής του,
- τους γεωργικούς αυτοματισμούς και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία,
- τη λειτουργία των θερμοκηπιακών μονάδων και τη διαχείριση των καλλιεργειών τους,
- τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στη γεωργία, και
- τις βασικές αρχές της γεωργικής οικονομίας, του μάρκετινγκ των αγροτικών προϊόντων και της κατάρτισης τεχνο-οικονομικών μελετών.

Ταυτόχρονα, ο απόφοιτος είναι σε θέση να εφαρμόσει τις παραπάνω θεωρητικές γνώσεις και να επιδείξει άρτιες γνωστικές και πρακτικές δεξιότητες έχοντας αποκτήσει ικανότητες που αφορούν:
α) τη μελέτη και υποστήριξη των σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας,
β) τη λίπανση και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών,
γ) τη διαχείριση των γεωργικών οικοσυστημάτων και των συστημάτων βιολογικής, ολοκληρωμένης και συμβατικής γεωργίας,
δ) την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού,
ε) τη μετασυλλεκτική μεταχείριση των προϊόντων φυτικής παραγωγής (τυποποίηση, συντήρηση, έλεγχος ποιότητας κλπ),
στ) την παροχή γεωτεχνικών συμβουλών σε καλλιεργητές,
στ) την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης και εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, λιπασμάτων, φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού, εργαλείων μηχανημάτων και λοιπού σύγχρονου εξοπλισμού,
ζ) την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης,
η) τη μελέτη και επίβλεψη τόσο της εγκατάστασης όσο και των ίδιων των υπο-κάλυψη καλλιεργειών (θερμοκηπιακές καλλιέργειες),
θ) το χειρισμό των γεωργικών μηχανημάτων,
ι) τη δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασικές (φυτώρια) και σύγχρονες βιοτεχνολογικές (ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους,
ια) την οργάνωση και τη λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
ιβ) την εκτέλεση μυοκτονιών και απεντομώσεων κοινόχρηστων χώρων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι του τμήματος έχουν την ικανότητα να αναζητούν, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών, να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, να λαμβάνουν αποφάσεις, να πραγματοποιούν αυτόνομη και ομαδική εργασία σε εγχώριο και διεθνές περιβάλλον, να σέβονται τη διαφορετικότητα και το φυσικό περιβάλλον και να ασκούν κριτική και αυτοκριτική. Επίσης, είναι σε θέση να αξιοποιούν την υπάρχουσα βιβλιογραφία και τις βάσεις δεδομένων συμβάλλοντας στην εξέλιξη της τεχνολογίας και της παραγωγής με τη συμμετοχή τους σε προγράμματα έρευνας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει γνώσεις που αφορούν τη μελέτη και υποστήριξη των σύγχρονων τεχνικών καλλιέργειας και την οργάνωση της βιολογικής, ολοκληρωμένης ή/και συμβατικής φυτικής παραγωγής, την οργάνωση και τη λειτουργία γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, τη μετασυλλεκτική μεταχείριση των φυτικών προϊόντων (τυποποίηση, συντήρηση, έλεγχος ποιότητας κλπ), τη λίπανση και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών, τη διαχείριση των γεωργικών οικοσυστημάτων και των συστημάτων βιολογικής, ολοκληρωμένης και συμβατικής γεωργίας, την παροχή γεωτεχνικών συμβουλών σε καλλιεργητές, την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εμπορίας λιπασμάτων, φυτών, πολλαπλασιαστικού υλικού, εργαλείων, μηχανημάτων και λοιπού σύγχρονου εξοπλισμού, την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων ανάλυσης, τη μελέτη και επίβλεψη τόσο της εγκατάστασης όσο και των ίδιων των υπο-κάλυψη καλλιεργειών (θερμοκηπιακές καλλιέργειες), το χειρισμό των γεωργικών μηχανημάτων στη σύγχρονη εκμηχάνηση της γεωργίας, τη διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης από οικονομοτεχνική άποψη, την εμπορία και προώθηση των γεωργικών προϊόντων και τη δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασικές (φυτώρια) και σύγχρονες βιοτεχνολογικές (ιστοκαλλιέργεια) μεθόδους.

Σχέση με την απασχόληση

Το πτυχίο της Σ.ΤΕ.Γ. δεν συνδέεται με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο για:
α) την πώληση και την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΦΕΚ 1031/ 25 Απριλίου 2014),
β) την εμπορία γεωργικών φαρμάκων (Π. Δ. 159/2013, τεύχος Α', αρ. 251/18 Νοεμβρίου 2013), και
γ) τη δημιουργία βελτιωμένου και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού (νόμος 1564/85 που αφορά στην Οργάνωση της παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών (Άρθρο 4 παρ.2) και υπουργική απόφαση 1153/16620 του 2014).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.