Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Κατεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τμήμα Δοικήσης Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών με κατεύθυνση την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα έχουν τις παρακάτω:
Γνώσεις:
- Βασικές αρχές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, Οικονομικά Επιχειρήσεων, Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
- Στοιχεία Μάρκετινγκ, Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Δικαίου Επιχειρήσεων.
- Το ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον εντός του οποίου η Περιφερειακή και η Τοπική Αυτοδιοίκηση δραστηριοποιούνται.
- Το ευρωπαϊκό, πολιτικό, θεσμικό και επιχειρησιακό περιβάλλον το οποίο συνιστά δεσμευτικό πλαίσιο για την κρατική και αυτοδιοικητική δράση.
- Ειδικότερη γνώση του δημοσίου δικαίου που διέπει άμεσα τις δραστηριότητες της περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Αρχές της διοικητικής επιστήμης και εφαρμογή τους σε θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, αξιολόγησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων οργανώσεων.
- Κοινωνικές, χωρικές και πολιτισμικές διαστάσεις της δημόσιας δράσης.
- Αρχές, μέθοδοι και εργαλεία της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Μεθοδολογία άσκησης δημόσιας πολιτικής και γνώση για το πώς η μεθοδολογία αυτή πρέπει να εφαρμόζεται για την αποτελεσματική άσκηση της δημόσιας δράσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
- Ολοκληρωμένη γνώση των αρμοδιοτήτων της περιφερειακής και τοπικής Αυτοδιοίκησης, του τρόπου άσκησής τους, των μορφών συγκρότησης των αυτοδιοικητικών δομών και των λειτουργιών τους όπως αυτές εφαρμόζονται στην πράξη.
- Γνώση εργαλείων στη διοίκηση επιχειρήσεων, όπως Στατιστική, Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης.
- Μεθοδολογία για την εκπόνηση μιας επιστημονικής εργασίας, την ανάλυση του προβλήματος, την αναζήτηση και συλλογή βιβλιογραφίας και καλών πρακτικών, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Δεξιότητες:
- Αποτελεσματική χρησιμοποίηση των σύγχρονων εργαλείων μάνατζμεντ για τον ορθολογικό ανασχεδιασμό των διαδικασιών και των δομών, για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό προγραμματισμό, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση της διοικητικής δράσης, την παρακίνηση του προσωπικού και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Χρηματοοικονομική ανάλυση επιχειρήσεων.
- Δεξιότητες στη διοίκηση, την ανάπτυξη και τη διαχείριση των υποθέσεων των Οργανισμών της Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεων που ιδρύονται από την τοπική αυτοδιοίκηση (Δημοτικών, περιφερειακών, Αναπτυξιακών) και της τοπικής κοινωνίας.
- Δεξιότητες στην αξιολόγηση, σχεδιασμό και χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων των παραπάνω οργανισμών, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών, στη διοίκηση όλων των οργανωμένων σχημάτων που εμπλέκονται στην τοπική αυτοδιοίκηση και στον σχεδιασμό της ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας, που υλοποιείται μέσα από τους φορείς αυτούς.
- Καταγραφή, έλεγχος και αξιολόγηση διαδικασιών σε μια επιχείρηση.
- Κατανόηση της ροής πληροφορίας σε Πληροφοριακά Συστήματα και εξαγωγής από αυτά των απαραίτητων πληροφοριών.
- Χρήση στατιστικών αναλύσεων και μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας για τη λήψη αποφάσεων.
- Ανάλυση ενός επιχειρησιακού προβλήματος και διεξαγωγή της απαραίτητης έρευνας.

Ικανότητες:
- Άμεση προσαρμογή σε επιχειρηματικό περιβάλλον, καθώς στο πλαίσιο των σπουδών τους θα έχουν υλοποιήσει εξάμηνη πρακτική άσκηση σε επιχείρηση.
- Άσκηση καθηκόντων διοίκησης, προγραμματισμού και οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης.
- Άσκηση δραστηριοτήτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης της τοπικής ανάπτυξης.
-Διοίκηση και εποπτεία του προσωπικού των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και των εξαρτώμενων από αυτούς οργανισμών, αλλά και των δράσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των αναπτυξιακών προγραμμάτων στις τοπικές κοινωνίες.
- Συμμετοχή στην κατάρτιση των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, του προϋπολογισμού των μονάδων των φορέων της Αυτοδιοίκησης και στον σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων αναπτυξιακής πρακτικής.
- Ενεργή συμμετοχή στον προγραμματισμό, την οργάνωση και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων των μονάδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το σχεδιασμό και την υλοποίηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
- Ενεργή συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής των μονάδων της Αυτοδιοίκησης, αλλά και στη διάδοση έγκυρης πληροφορίας, μέσα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τα γραφεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Γραφεία του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε θέματα της Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και πρακτικής.
- Παροχή συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και χρηματοδότησης του έργου της Αυτοδιοίκησης και της αναπτυξιακής πρακτικής, ως Σύμβουλοι Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
-Ανάλυση ενός ερευνητικού θέματος, σύνθεσης δυνατών θεωριών και εργαλείων για την επίλυσή του και τέλος παρουσίασή του.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:
Οι απόφοιτοι:
- Θα είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης που είναι απαραίτητες για την κατανόηση του οικονομικού περιβάλλοντος.
- Θα είναι εξοικειωμένοι με τις έννοιες και τις μεθόδους της ποσοτικής ανάλυσης και θα διαθέτουν τις βασικές δεξιότητες για την αξιοποίηση των μεθοδολογιών αυτών στην υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων και στη διασφάλιση της μετρησιμότητας της διοικητικής δράσης, θα διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες για τη χρήση, την προσαρμογή και τη συμβολή, από την οπτική του τελικού χρήστη, στον σχεδιασμό σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων.
- Θα γνωρίζουν το περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα έχουν εξειδικευτεί σε θέματα οργάνωσής της, αξιολόγησης των δομών της, καθώς και διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού των δομών αυτών, καθώς και σε θέματα σχεδίασης αναπτυξιακών προγραμμάτων.
- Θα γνωρίζουν καλά τις λειτουργίες λογιστικής, δημοσιονομικής και χρηματο-οικονομικής διαχείρισης των πόρων των δομών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικός στόχος του προγράμματος σπουδών είναι οι απόφοιτοι του προγράμματος να μπορούν να εργαστούν με επιτυχία σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον, καθώς και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και ανάλυσης.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Διοικητικής Επιστήμης, με εξειδίκευση εφαρμογής στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού, όσο και των Οργανισμών του Δημόσιου τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και ταυτόχρονα να θέτει την απαιτούμενη έμφαση στις παραδοσιακές αρχές της Ανώτατης Παιδείας και συνεπώς, στην ανάγκη για ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών, ιδιαίτερα δε λόγω της κοινωνικής φύσης των γνωστικών αντικειμένων των κατευθύνσεών του. Το πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες με ανταπόκριση στις εξελίξεις της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, τόσο στον χώρο των επιχειρήσεων, όσο και στον χώρο υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής προστασίας – φροντίδας.
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 42 εξαμηνιαία μαθήματα, εκ των οποίων, 24 κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, 12 μαθήματα κατεύθυνσης, 6 μαθήματα επιλογής από τα 28 μαθήματα επιλογής που προσφέρονται. Υπάρχουν επίσης 2 μαθήματα ελεύθερης επιλογής που δεν προσμετρώνται στα 42.
Τα υποχρεωτικά μαθήματα περιλαμβάνουν γνώσεις σε:
Αρχές Διοίκησης
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Μάρκετινγκ
Ποιοτικός Έλεγχος
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Δίκαιο
Δημόσια Διοίκηση
Επιχειρησιακός σχεδιασμός
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική Θεωρία
Δημόσια Οικονομικά
Λογιστική
Μαθηματικά – Στατιστική
Πληροφορικής
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
Πολιτική Επιστήμη
Τα μαθήματα κατεύθυνσης αφορούν :
Δημόσια Πολιτική
Οικονομική της Ανάπτυξης
Οικονομική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Λειτουργίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική αυτοδιοίκηση
Οργάνωση και Διοίκηση Τοπικής αυτοδιοίκησης
Διοικητικές πρακτικές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Χωρικός σχεδιασμός και διακυβέρνηση
Συγκριτική Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σχέση με την απασχόληση

Το προσόν είναι προαιρετικό για εργασία στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στους φορείς τους και σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΔΕΟ - ΤΑ