Πτυχίο Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου.

Περιγραφή

Μέσα από την απόκτηση εφαρμοσμένων γνώσεων στα γνωστικά πεδία της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, οι απόφοιτοι του τμήματος είναι ικανοί να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης των χρηματοοικονομικών και λογιστικών μέσων και υπηρεσιών, σε εταιρικό επίπεδο, εθνικό και διεθνές. Έχουν τις γνώσεις να πραγματοποιούν λογιστικές εγγραφές και έλεγχο, να συντάσσουν ισολογισμό, να καταχωρούν λογιστικά δεδομένα. Μπορούν επίσης να διαχειριστούν και να αξιολογήσουν επενδυτικά και ασφαλιστικά προϊόντα, να εφαρμόσουν τεχνικές αντιστάθμισης κινδύνου, να αξιολογήσουν και να αποτιμήσουν την χρηματοοικονομική πορεία μιας εταιρίας, να εφαρμόσουν βέλτιστες πρακτικές στη χρηματοοικονομική διαχείριση και διοίκηση σε επίπεδο εταιρίας ή οργανισμού.
Οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογιστή είτε αυτόνομα είτε εντασσόμενοι σε αντίστοιχη εταιρική μονάδα.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η εκπαιδευτική ευκαιρία αφορά τα πεδία της λογιστικής και της χρηματοοικονομικής στα οποία εστιάζεται το περιεχόμενο των σπουδών. Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδευτούν άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες λογιστές και χρηματοοικονομικοί επιστήμονες, οι οποίοι και θα στελεχώσουν αντίστοιχες θέσεις στην αγορά εργασίας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο πτυχιούχος του τμήματος μπορεί να απασχοληθεί ως λογιστής - φοροτέχνης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Λο.Χρη.