Προσόντα

Αναζητήστε τίτλους προσόντων επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις προκαθορισμένες τιμές στις κατηγορίες:

Μπορείτε να συνδυάσετε τιμές από διαφορετικές κατηγορίες, καθώς επίσης και να εισάγετε μέρος της ονομασίας του τίτλου σπουδών που ψάχνετε ως ελεύθερο κείμενο.

1 - 10 από 10
Επίπεδο Τίτλος
6 Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
6 Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
6 Πτυχίο Τεχνολόγου Ιχθυολόγου. Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας-Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Βιώσιμη Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια". Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
7 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, Αποτύπωση και Διαχείριση Θαλάσσιου Περιβάλλοντος". Τμήμα Γεωλογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα "Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στην "Ζωική Παραγωγή, Αλιεία και Υδατοκαλλιέργειες". Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.
8 Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Επιστήμες της Θάλασσας". Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.