Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Περιγραφή

1) Γνώσεις
- Η δημιουργία ικανών επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
- Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι οι πτυχιούχοι του να αποκτήσουν ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο, κατάρτιση και τεχνογνωσία σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, από την εκτροφή έως τη μεταποίηση και το μάρκετινγκ, των ειδών που εκτρέφονται στη λεκάνη της Μεσογείου.
- Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε οι απόφοιτοι να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών διεργασιών και την επίδραση της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και στο κλίμα.
- Να προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις για την Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια στην Ελληνική κοινωνία και στην οικονομία.
- Να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς.
- Να παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις στους φοιτητές σχετικά με τη Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια και με ταυτόχρονη ευαισθητοποίησή τους για τη συνειδητοποίηση του πολυδιάστατου χαρακτήρα της και της ατομικής και συλλογικής ευθύνης.
- Διάχυση στους φοιτητές εξειδικευμένων γνώσεων και επιστημονικής μεθοδολογίας σε εφαρμοσμένη έρευνα στο πεδίο, ώστε να είναι σε θέση να αναπτύσσουν, να μεταδίδουν και να εφαρμόζουν τεχνογνωσία και τεχνολογική καινοτομία σχετικά με τη Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια.
- Απόκτηση πρακτικών, εμπειρικών γνώσεων και δεξιοτήτων για να μπορούν να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις τους και να ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς και του ανταγωνιστικού της χαρακτήρα.

2) Δεξιότητες
- Προσφορά σύγχρονου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού έργου στους μεταπτυχιακούς φοιτητές.
- Εξοικείωση με την ερευνητική δραστηριότητα και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
- Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής, έτσι ώστε να είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας και τις ανάγκες της κοινωνίας και στα μεταβαλλόμενα μεθοδολογικά και τεχνικά εργαλεία.
- Ανάπτυξη αποτελεσματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων για να είναι σε θέση να δημιουργούν σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους συναδέλφους τους.
- Σύνδεση με φορείς του Ιδιωτικού τομέα και διερεύνηση των ερευνητικών δυνατοτήτων τους.
- Εφαρμογή των βέλτιστων μεθόδων για το σχεδιασμό επιχειρηματικών στρατηγικών, πολιτικών και δράσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ανάπτυξη της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας.
- Δυνατότητα ανάπτυξης, εφαρμογής και μετάδοσης τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών.
- Δυνατότητα σχεδιασμού

3) Ικανότητες
- Να προσφέρει στους αποφοίτους την ικανότητα να αναπτύσσουν παρεμβατικά προγράμματα σχετικά με τη Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια και τις εξελίξεις της, τόσο στον εργασιακό τους χώρο όσο και σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων.
- Να βοηθήσει τους αποφοίτους να εξοικειωθούν με ένα ευρύ φάσμα τεχνικών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την ενίσχυση της δραστηριότητας της Μεσογειακής Υδατοκαλλιέργειας.
- Να προσφέρει ικανότητα χρήσης εργαλείων για τη μελέτη σύγχρονων προβλημάτων και την αξιολόγηση εναλλακτικών και καινοτόμων δράσεων για την επίλυσή τους.
- Να ωθήσει τους αποφοίτους στην ανάληψη ηγετικών ρόλων που σχετίζονται με την Μεσογειακή Υδατοκαλλιέργεια με στόχο τη βελτίωση υφιστάμενων πρακτικών και την εισαγωγή νέων διαδικασιών.
- Ενίσχυση και ανάπτυξη επιστημονικής σκέψης και συνείδησης.
- Ικανότητα ανάληψης δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ορθής υδατοκαλλιέργειας, διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.
- Να ενισχύσει την επαγγελματική υπευθυνότητα, ευσυνειδησία, ακεραιότητας και αυτογνωσία των αποφοίτων ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται προβλήματα αναφορικά με τη σχέση τους με το σύνολο του εμπλεκόμενου ανθρώπινου δυναμικού καθώς και με την κοινωνία.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης δεν είναι απαραίτητο για άσκηση επαγγέλματος.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 1 έτος