Διδακτορικό Δίπλωμα "Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος". Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Περιγραφή

Αντικείµενο του ΠΔΣ είναι η παροχή εκπαίδευσης διδακτορικού επιπέδου στα αντικείµενα που θεραπεύει το Τµήµα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράµµατος να αποκτήσουν ισχυρό επιστηµονικό υπόβαθρο, εµπειρία και τεχνογνωσία για την υιοθέτηση βέλτιστων λύσεων και εφαρµογών στα αντίστοιχα αντικείµενα.
Σκοπός του ΠΔΣ είναι η εκπαίδευση, µόρφωση και ανάδειξη στελεχών στην επιστήµη της Γεωπονίας σε διδακτορικό επίπεδο, µε έµφαση στην ανάπτυξη και προώθηση νέων τεχνολογιών στα συστήµατα υδρόβιας ζωικής παραγωγής, καθώς και στη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος και η εφαρμοσμένη έρευνα σε τομείς όπως η Υδροβιολογία, Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία, Διαχείριση Ιχθυοαποθεμάτων, Ωκεανογραφία, Αναπαραγωγή, Γενετική, Διατροφή, Οικολογία Υδάτινου Περιβάλλοντος, Μεταποίηση Αλιευμάτων, Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος και Θαλάσσιων Καταφυγίων, Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών, Προστασία Ζωικού Κεφαλαίου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις επιστήμες της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Μερικής Φοίτησης
Μικτή φοίτηση (εξ αποστάσεως και δια ζώσης)

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών δεν είναι απαραίτητος για την άσκηση επαγγέλματος

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 3 έτη