Διδακτορικό Δίπλωμα στις "Επιστήμες της Θάλασσας". Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας. Σχολή Περιβάλλοντος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Περιγραφή

Διαθέτει ολοκληρωμένη αντίληψη της λειτουργίας του Ωκεανού και της Παράκτιας Ζώνης ως οικοσυστημάτων αλλά και κλιματικών συνιστωσών
• Διαθέτει εκτεταμένη εξειδικευμένη γνώση στον τομέα των Θαλασσίων Επιστημών που περιλαμβάνει τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις, αποτελώντας τη βάση για πρωτότυπη σκέψη και ερευνητική δραστηριότητα
• Επιδεικνύει κριτική κατανόηση των αρχών, θεωριών, μεθοδολογιών και πρακτικών ενός συγκεκριμένου επιμέρους τομέα των Θαλασσίων Επιστημών, καθώς και της διασύνδεσής του με άλλους γνωστικούς τομείς
• Είναι σε θέση να διατυπώνει ερευνητικές υποθέσεις ιδιαίτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος στο γνωστικό του/της αντικείμενο, να σχεδιάζει τρόπους ελέγχου των υποθέσεων (μέσω εργαστηριακών πειραμάτων ή παρατηρήσεων πεδίου), να κρίνει επαγωγικά την ορθότητα των υποθέσεων και να εφαρμόζει κριτική ανάλυση σε σχέση με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση
• Χειρίζεται με ευχέρεια επιστημονικά όργανα και μεθοδολογίες του τομέα εξειδίκευσής του/της τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο
• Αναλύει τα επιστημονικά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας στατιστικά και υπολογιστικά εργαλεία
• Χειρίζεται και προγραμματίζει Η/Υ για τις ανάγκες επιστημονικών προβλημάτων
• Εφαρμόζει με πρωτοτυπία τις αποκτηθείσες με το διδακτορικό του/της εξειδικευμένες γνώσεις στην έρευνα, την ανάλυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε σύνθετα, διεπιστημονικά ή πρωτοποριακά ζητήματα
• Είναι σε θέση να αξιολογεί και να εξελίσσει σύγχρονες επιστημονικές έρευνες και μελέτες συναφείς με τις Θαλάσσιες Επιστήμες
• Να μεταφέρει τη γνώση προς εξειδικευμένο ή μη κοινό με σαφήνεια, επάρκεια και ακρίβεια
• Να εφαρμόζει με επαγγελματισμό τις εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που απέκτησε από την εκπόνηση του διδακτορικού του/της και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά νέα, διεπιστημονικά ή απρόβλεπτα ζητήματα
• Είναι σε θέση να εκθέτει με δομημένο και σαφή τρόπο τα ερευνητικά αποτελέσματα μιας μελέτης σε επιστημονικό κείμενο και να δημοσιεύει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
• Είναι σε θέση να συντάσσει προτάσεις ερευνητικών προγραμμάτων

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Διδακτορικό Δίπλωμα στις Θαλάσσιες Επιστήμες προάγει και καλλιεργεί την έρευνα στα διεπιστημονικά πεδία της Ωκεανογραφίας και των Θαλάσσιων Πόρων, σε συνεργασία με ελληνικά ή διεθνή πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητικές δραστηριότητες των υποψήφιων διδακτόρων καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων, τα οποία εκτείνονται από τη Φυσική Ωκεανογραφία και τις Βιογεωχημικές Διεργασίες έως τη διαχείριση θαλασσίων πόρων και τη μελέτη των περιβαλλοντικών και κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της αλληλεπίδρασης ανθρώπου και φύσης στον παράκτιο χώρο.
Οι κύριες θεματικές περιοχές εκπαίδευσης των διδακτορικών φοιτητών είναι:
• Η Ωκεανογραφία
• Η Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων
• Η Γεωπληροφορική και οι εφαρμογές στο Παράκτιο και Θαλάσσιο Περιβάλλον
• Η Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιας Ζώνης
• Η Ποιότητα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
• Η Θαλάσσια Οικολογία και Βιοποικιλότητα
• Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός και η Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών
• Οι Γεωεπικινδυνότητες και η Παράκτια Ιζηματολογία
• Η Αλιεία και οι Υδατοκαλλιέργειες

Σχέση με την απασχόληση

Ο κάτοχος διδακτορικού τίτλου μπορεί να απασχοληθεί σε ερευνητική ή ακαδημαϊκή θέση.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον προσόν επιπέδου 7 (εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τύπος Προσόντος

Διδακτορικό Δίπλωμα

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 3 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

PhD in Oceanography, PhD in Marine Resources