Πτυχίο Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών. Σχολή Γεωπονικών Επιστημών. Πανεπιστήμιο Πατρών.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τμήματος με βάση τις γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους αποκτούν δεξιότητες και ικανότητες εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας) για την ανάπτυξη, εφαρμογή και μετάδοση τεχνογνωσίας και τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και διάθεση των αλιευτικών, υδατοκαλλιεργητικών και ζωικών προϊόντων καθώς και την αειφορική διαχείριση του υδάτινου οικοσυστήματος. Ο απόφοιτος κατέχει ένα διεπιστημονικό φάσμα γνώσεων, συνδυάζει πεδίο εφαρμογής των βιολογικών, χημικών, φυσικών και οικονομικών επιστημών που αναφέρονται στην αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και μεταποίηση-επεξεργασία αλιευμάτων και παραγωγικών ζώων, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων διαχείρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης του περιβάλλοντος. Αποκτά δεξιότητες και ικανότητες εφαρμογής επί των σύγχρονων επιστημονικών και τεχνολογικών μεθόδων για τη λειτουργία, οργάνωση, διαχείριση και σχεδιασμό πάσης φύσεως μονάδων παραγωγής ζώων, υδατοκαλλιεργειών, μεταποίησης και ποιοτικού και υγειονομικού ελέγχου πάσης φύσεως αλιευμάτων και χερσαίων ζώων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πλήρους Φοίτησης
Δια Ζώσης
Πρακτική άσκηση

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών του Γεωπόνου Ζωικής παραγωγικής Αλιείας και υδατοκαλλιεργειών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος ΠΕ Ιχθυολόγου, ΠΕ Γεωπόνου Ζωικής Παραγωγής.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Φορέας Χορήγησης

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

μέχρι 5 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου Ζωικής παραγωγής αλιείας και υδατοκαλλιεργειών