Πτυχίο Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών.Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

Γνώσεις: Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, καλύπτει τη γνωστική περιοχή της αποτύπωσης, οργάνωσης, ανάλυσης και διαχείρισης του χώρου. Συγκεκριμένα αφορά:
- Τη δημιουργία και ενημέρωση του κατάλληλου χαρτογραφικού υπόβαθρου με χρήση τοπογραφικών και φωτογραμμετρικών οργάνων και μεθόδων καθώς και τηλεπισκοπικής έρευνας, με χρήση σύγχρονων μεθόδων της επιστήμης και αρρωγό την πληροφορική, με στόχο την αξιοποίησή του : σε μελέτες οδοποιίας, υδραυλικής, πολεοδομίας, χωροταξίας, κτηματολογίου και γεωργικής ανάπτυξης.
- Τη διαχείριση και την αξιοποίηση πληροφοριών χώρου και την παραγωγή θεματικών χαρτών (Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών − GIS) σε μελέτες κτηματολογίου, γεωλογίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωροταξίας, πολεοδομίας, περιφερειακής ανάπτυξης, γεωργικής ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης φυσικών πόρων καθώς και πρόβλεψης − διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
Δεξιότητες: Το πρόγραμμα των σπουδών παρέχει στους φοιτητές όλες τις απαραίτητες δεξιότητες στον τομέα της Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής. Ειδικότερα:
- Εξασφάλιση απαραίτητου υπόβαθρου γνώσεων, για να προάγει την ανάπτυξη και την μετάδοση των γνώσεων στην Τεχνολογία και την Επιστήμη της Τοπογραφίας, με την θεωρητική και πρακτική διδασκαλία και την τεχνολογική στην εφαρμοσμένη έρευνα.
- Τοπογραφικά - Γεωδαιτικά δίκτυα, με σύγχρονα τοπογραφικά όργανα, για επίλυση τοπογραφικών προβλημάτων, με την βοήθεια Η/Υ και απόκτηση γνώσεων, που αφορούν την ίδρυση και διαχείριση δικτύων και τις μεθόδους επίλυσης οριζοντιογραφικών και υψομετρικών δικτύων.
- Δορυφορική γεωδαισία ως τεχνολογία αιχμής (GNSS), με ανάλογες μεθόδους ανίχνευσης των σημάτων και διόρθωση αυτών και στρατηγικές και εφαρμογές τους στις τοπογραφικές-γεωδαιτικές μελέτες.
- Φωτογραμμετρία, με όργανα και μεθόδους για τη σύνταξη φωτογραμμετρικών διαγραμμάτων.
- Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) για σύνδεση των γεωγραφικών δεδομένων με βάσεις δεδομένων, τη δημιουργία παραγωγής επεξεργάσιμης πληροφορίας και Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους, τη χωρική ανάλυση με εφαρμογές σε ποικίλους επιστημονικούς τομείς.
- Μετασχηματισμοί του Αστικού Χώρου και Πολεοδομικός Σχεδιασμός με απόκτηση βασικών γνώσεων του πολεοδομικού δίκαιου και σχεδιασμού του συνταγματικού πλαισίου του μετασχηματισμού εξωαστικού χώρου σε αστική περιοχή.
- Πολεοδομικές εφαρμογές.
- Γενική και εφαρμοσμένη γεωλογία για απόδοση χαρτών εδαφολογίας και γεωλογίας και με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.
- Χωροταξία και Περιφερειακή ανάπτυξη και Εφαρμογές με GIS σε Πολεοδομικό και Χωροταξικό σχεδιασμό
- Γεωμετρική χάραξη οδών και εφαρμογή της Γεωπληροφορικής στα Συγκοινωνιακά Έργα.
- Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός - Ανάλυση του Χώρου και Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον.- Οικολογία και αειφόρος ανάπτυξη για τα οικολογικά συστήματα, τα οικοσυστήματα, την ροή ενέργειας. Γνώση των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα.
- Στοιχεία χαρτογραφίας, Θεματική και Ψηφιακή χαρτογραφία και Σύγχρονες Χαρτογραφικές Οπτικοποιήσεις για απεικονίσεις και κατασκευή θεματικών χαρτών, σχεδιασμό και κατασκευή σύγχρονων Χαρτογραφικών οπτικοποιήσεων.
- Κτηματολόγιο με τον τρόπο σύνταξης του κτηματολογίου στην Ελλάδα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Φωτοερμηνεία – Τηλεπισκόπηση. Εφαρμογές της τηλεπισκόπισης στα πλαίσια του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ)
- Αυτοματοποίηση στη τοπική Αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού για χωρικές επεμβάσεις και διαχείριση, η οποία απορρέει από τον τρόπο λειτουργίας και τις αρμοδιότητες.
- Συστήματα τεκμηρίωσης πολιτιστικών πόρων με στόχο την εξασφάλιση απαραίτητου υπόβαθρου γνώσεων, για την μεθοδολογία και τον εξοπλισμό για την αποτύπωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων και συνόλων.
Ικανότητες: Παρέχει όλες τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους που αποκτήθηκαν με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας ανάλογου αντικειμένου.

Περαιτέρω πληροφορίες

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι του Τμήματος αποκτούν τις απαραίτητες, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών ιδιωτικών ή δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών
Πιο αναλυτικά, οι πτυχιούχοι μπορούν να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές, τεχνολογικές, ερευνητικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, θεσμικές και δεοντολογικές πρακτικές και μεθόδους στην άσκηση του επαγγέλματός τους και συγκεκριμένα στους τομείς όπως:
• Μελέτες τοπογραφίας (Κτηματολογικές, Φωτογραμμετρίας, Τηλεπισκόπησης)
• Προσέγγιση του αγροτικού χώρου (Άρδευση, Διανομές, Αναδασμοί)
• Χαρτογραφική υποδομή και δημιουργία θεματικών χαρτών
• Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές μελέτες
• Συγκοινωνιακές μελέτες
• Υδραυλικές μελέτες
• Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες
• Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά και συμβουλευτικά καθήκοντα σε θέματα χαρτογραφικής υποδομής
• Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα στους τομείς της Πληροφορικής και της Τοπογραφίας
Γενικά οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης μπορούν να ασκήσουν με επάρκεια οποιεσδήποτε επαγγελματικές δραστηριότητες, είτε αυτές καθιερώθηκαν θεσμικά από την Πολιτεία, ως καλύπτουσες τις ωφελιμιστικές ανάγκες της κοινωνίας, όπως του μελετητή και επιβλέποντα, είτε αυτές ανταποκρίνονται στη ζήτηση από το κοινωνικό περιβάλλον όπως ενδεικτικά : σχεδιασμού, παραγωγής, διαχείρισης, διάθεσης, μεσιτείας, τεχνικών συμβούλων, τοπογραφικών οργάνων και τεχνογνωσίας.

Σχέση με την απασχόληση

Ο τίτλος σπουδών είναι απαραίτητος για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.