ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Παρουσιάζει ένα τεχνικό (μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό) σχέδιο.
2. Κατέχει τη λειτουργία των εργαλείων (χειροκίνητα και ηλεκτρικά).
3. Αναπαράγει στην πράξη τους βασικούς νόμους του ηλεκτρισμού.
4. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών κυκλωμάτων και συνδεσμολογιών.
5. Διαχωρίζει τα ηλεκτρολογικά υλικά συσχετίζοντας τα ανάλογα με τις ιδιότητές και τη χρήση τους.
6. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών και των μετασχηματιστών.
7. Περιγράφει τη δομή και τα στοιχεία ενός απλού συστήματος ελέγχου (αυτοματισμού).
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει μία εγκατάσταση (σε μονογραμμικό και πολυγραμμικό) ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Χειρίζεται ένα απλό σύστημα ελέγχου (αυτοματισμού).
3. Κατασκευάζει μία περιέλιξη ενός μονοφασικού ή τριφασικού κινητήρα ή μετασχηματιστή.
4. Μετράει με ακρίβεια και ακολουθώντας την κατάλληλη μεθοδολογία, μεγέθη απαραίτητα για την εργασία του (τάση, ένταση, αντίσταση, αντίσταση μόνωσης, ισχύος, χωρητικότητα κλπ.) χρησιμοποιώντας όργανα τεχνικών μετρήσεων( παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, megger κλπ.).
5. Επισκευάζει τις πιθανές βλάβες σε έναν ηλεκτρικό κινητήρα ή μετασχηματιστή φροντίζοντας για την ασφαλή επαναλειτουργία του.
6. Επιλύει απλά προβλήματα αυτοματισμού σε ηλεκτρικούς κινητήρες.
7. Εντοπίζει τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών.
8. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για κάθε εργασία και τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
9. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
10. Υπολογίζει το κόστος των υλικών και της εργασίας που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μία φάση ή το σύνολο μίας εργασίας.
11. Χρησιμοποιεί προγράμματα Η/Υ για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, τεχνικού φακέλου, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ακολουθεί τους κανονισμούς ασφαλείας και υγιεινής που διέπουν την εργασία του καθώς και τη νομοθεσία και τις βασικές αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος.
2. Εργάζεται ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
3. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
4. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση