ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα των ηλεκτρονικών και των βιομηχανικών εφαρμογών.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των υπολογιστών, των αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών και διακρίνει και αναλύει τις βασικές διατάξεις αυτών.
3. Αναγνωρίζει τα βασικά μεγέθη, τους κανόνες και τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια.
4. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός Η/Υ και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών, αναλύει τις λειτουργίες τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές αυτόματου ελέγχου.
6. Περιγράφει ένα ψηφιακό ηλεκτρονικό κύκλωμα και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα όργανα για εντοπισμό βλαβών στο κύκλωμα.
7. Αναγνωρίζει τα όργανα και χρησιμοποιεί τις κατάλληλες συσκευές μετρήσεων και ελέγχου, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών μεγεθών.
8. Περιγράφει λεπτομερώς και αναλύει τα επιμέρους βήματα ενός προγράμματος συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και βιομηχανικών εφαρμογών αυτόματου ελέγχου, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή.
9. Διακρίνει και αναλύει τα προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιάσει ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ένας προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής ή άλλη διάταξη βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου και παραθέτει τους ενδεδειγμένους κατά περίπτωση τρόπους αντιμετώπισής τους.
10. Περιγράφει τις βασικές μεθόδους διάγνωσης για την αντιμετώπιση βλαβών Η/Υ ή ενός προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή ή άλλης διάταξης βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου.
11. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο υλικό μέρος (hardware) των υπολογιστών και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών ή άλλης διάταξης βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εγκαθιστά και διαμορφώνει κατάλληλα (configuration) ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές ή άλλες διατάξεις βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού συστήματος.
2. Συντηρεί προληπτικά ηλεκτρονικούς υπολογιστές και προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές ή άλλες διατάξεις βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου, σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών, χωρίς επίβλεψη.
3. Συμπληρώνει τα απαραίτητα έγγραφα συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών ή άλλων διατάξεων βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου και ενημερώνει τα μητρώα συντήρησης αυτών.
4. Αποκαθιστά βλάβες σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και σε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές ή άλλες διατάξεις βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα εγχειρίδια του κατασκευαστή και τα κατάλληλα όργανα.
5. Εκτελεί προληπτική συντήρηση στο υλικό των υπολογιστών, με βάση το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή ή του φορέα εγκατάστασης, χωρίς επίβλεψη.
6. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό Η/Υ και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών ή άλλων διατάξεων βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου.
7. Ελέγχει την ορθή λειτουργία εγκαταστάσεων Η/Υ και προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών ή άλλων διατάξεων βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου, εφαρμόζοντας τις οδηγίες λειτουργίας των κατασκευαστών.
8. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
9. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) και λογισμικού των Η/Υ και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών ή άλλων διατάξεων βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου.
10. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των υπολογιστών και των προγραμματιζόμενων λογικών ελεγκτών ή άλλων διατάξεων βιομηχανικής εφαρμογής αυτόματου ελέγχου, ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
11. Λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και εφαρμόζει τους κανόνες.
12. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες, εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
13. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση