ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει και αποτυπώνει ένα τεχνικό σχέδιο, μία εγκατάσταση ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Εξηγεί τις μεθόδους παραγωγής, μεταφοράς και διανομής αερίων καυσίμων τα είδη των καυσίμων, και θέματα τεχνολογίας δικτύων.
3. Αναγνωρίζει τα είδη και αναφέρει τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής αερίων καυσίμων, τα εξαρτήματά τους και τις λειτουργίες τους.
4. Παρουσιάζει τη λειτουργία βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων, συστημάτων αυτοματισμών και τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών.
5. Απαριθμεί βασικά στοιχεία μηχανικής, αντοχής υλικών, μηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας, των φαινομένων ροής και καύσης, τον υπολογισμό πτώσης πίεσης σε σωληνώσεις, τον υπολογισμό των καυσαερίων.
6. Επιδεικνύει την ασφαλή λειτουργία των εργαλείων (χειρός και ηλεκτρικά).
7. Περιγράφει βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά.
8. Αναφέρει βασικές λειτουργίες λογισμικού Η/Υ σχετικές με τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του.
9. Επεξηγεί βασικές τεχνικές πυρόσβεσης, τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση καυσίμων και μέτρα πρόληψης.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Σχεδιάζει ένα τεχνικό σχέδιο, μία εγκατάσταση ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων και ελέγχου.
3. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών.
4. Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
5. Εκτελεί εργασίες σύμφωνα με τα σχέδια ή τις οδηγίες που του δίδονται για να κατασκευάσει μία εγκατάσταση (απλή ή σύνθετη).
6. Εντοπίζει και επιλύει τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
7. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.).) και εντοπίζει βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
9. Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
10. Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε εγκαταστάσεις και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας κι τα σχετικά τεύχη προσφορών.
11. Ελέγχει εγκαταστάσεις αερίων και εκδίδει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που προβλέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αξιολογεί και κρίνει τις συνθήκες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις.
2. Συνδυάζει τις παραπάνω γνώσεις δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.
3. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
5. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση