ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Ερμηνεύει ένα τεχνικό σχέδιο και να σχεδιάσει μία εγκατάσταση ή ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
2. Εξηγεί τις μεθόδους παραγωγής ψύξης, έναν απλό ή σύνθετο κύκλο ψύξης και να αναγνωρίσει τα εξαρτήματά του και τις λειτουργίες τους.
3. Παρουσιάζει τη λειτουργία βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων αυτοματισμών.
4. Διατυπώνει τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών, αναγνωρίζει τα είδη και να αναφέρει τη λειτουργία των συμπιεστών.
5. Επιδεικνύει την ασφαλή λειτουργία των εργαλείων (χειρός και ηλεκτρικά).
6. Εκφράζει με σαφήνεια και με τη χρήση παραδειγμάτων, τις αρχές της θερμοδυναμικής και τις βασικές της έννοιες, τις αρχές και τα συστήματα του κλιματισμού.
7. Αναγνωρίζει βασικές έννοιες του επαγγέλματός του από τα αγγλικά στα ελληνικά.
8. Αναφέρει βασικές λειτουργίες λογισμικού Η/Υ σχετικές με τη διεκπεραίωση των υποχρεώσεών του.
9. Απαριθμεί τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε κάθε στάδιο εργασιών.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αμπεροτσιμπίδες, μανόμετρα κλπ.).
2. Χρησιμοποιεί το διάγραμμα P-h και τον ψυχρομετρικό χάρτη
3. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.)
4. Κατασκευάζει μία εγκατάσταση (απλή ή σύνθετη) από σχέδιο που του δίνεται.
5. Εντοπίζει τις βλάβες σε μία εγκατάσταση (κλιματισμού, εξαερισμού, ψύξης) καθώς και στα επιμέρους στοιχεία της και να τις επισκευάζει-αποκαθιστά.
6. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και να τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
7. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
8. Υπολογίζει απλές αντικραδασμικές εδράσεις των μηχανημάτων ψύξης.
9. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
10. Τοποθετήσει αντικραδασμικές εδράσεις, ηχοπαγιδευτικές / ηχομειωτικές διατάξεις.
11. Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται ( Freon).
12. Συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών και εργασίας.
13. Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία
2. Αξιολογεί τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις
3. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές
4. Τηρεί με υπευθυνότητα όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση