ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ C.N.C.

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του από τα αγγλικά στα ελληνικά.
2. Αναγνωρίζει τα μέρη και τη λειτουργία των εργαλειομηχανών (αριθμητικού ελέγχου και μη).
3. Παρουσιάζει τη λειτουργία βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συστημάτων αυτοματισμών και τη λειτουργία των ηλεκτρικών μηχανών.
4. Παρουσιάζει την εργασία του με τη χρήση Η/Υ (προγράμματα σχεδίασης, ηλεκτρονική σουίτα γραφείου).
5. Ταξινομεί σε σειρά τα απαραίτητα υλικά, εργαλεία , όργανα και μηχανήματα σε μία παραγωγική διαδικασία.
6. Ερμηνεύει ένα τεχνικό σχέδιο και ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
7. Περιγράφει τις βασικές ιδιότητες των υλικών, ενσωματώνει τις κυριότερες ιδιότητες των βασικών υλικών στις ανάγκες της εργασίας του.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.), και επιλύει απλά τριγωνομετρικά και γεωμετρικά προβλήματα.
2. Χειρίζεται τόσο συμβατικές εργαλειομηχανές, όσο και CNC καθώς και τον κώδικα ψηφιακής καθοδήγησης εργαλειομηχανών (ISO 6983).
3. Χρησιμοποιεί όργανα τεχνικών μετρήσεων (παχύμετρα, μικρόμετρα, κανόνες, κλπ.)
4. Κατεργάζεται υλικά με τη βοήθεια των εργαλείων (χειρός και ηλεκτρικά),
5. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.)
6. Κατασκευάζει ένα αντικείμενο (απλό ή σύνθετο) από σχέδιο που του δίνεται, επιλέγοντας τα κατάλληλα εργαλεία, όργανα και συσκευές
7. Δημιουργεί προγράμματα ψηφιακής καθοδήγησης για μηχανές CNC.
8. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
9. Υπολογίζει το κόστος μίας παραγωγής και μπορεί να αναδιατάξει λειτουργίες και κατεργασίες προκειμένου να το μειώσει.
10. Διαχειρίζεται τα απόβλητα ,στερεά και υγρά που δημιουργούνται.
11. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αντιλαμβάνεται τη σημασία τήρησης των κανονισμών ασφαλείας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
2. Αξιολογεί με επάρκεια τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και επιλέγει τις βέλτιστες λύσεις
3. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία
4. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
5. Συνεργάζεται αρμονικά με συναδέλφους του είτε δεχόμενος είτε εκτελώντας εντολές.
6. Επιλύει τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση