ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τους τύπους των κινητήρων και τους τύπους των υποσυστημάτων τους αυτοκινήτων – οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, συμβατικής και νέας τεχνολογίας.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίες πετρελαιοκινητήρα , βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμων και τα υποσυστήματα του στα οχήματα, μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα, (αντλίες καυσίμων, ακροφύσια, βοηθ. αντλίες πετρελαίου, κ.λ.π.). και τη νομοθεσία για το θόρυβο Μ.Ε.
3. Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων μετάδοσης κίνησης, πέδησης (φρένα), ανάρτησης, διεύθυνσης, διαφορικών συστημάτων, λίπανσης, υδραυλικών συστημάτων και των επιμέρους μηχανισμών τους στα οχήματα.
4. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμών και τους επιμέρους μηχανισμούς τους, τις βασικές αρχές λειτουργίας των αυτόματων, ημιαυτόματων και των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων και των συστημάτων σύμπλεξης.
5. Εξηγεί τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού αυτοκινήτων– οχημάτων και τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων συμπιεστών αέρα/ αεροσυμπιεστών (Air Compressor).
6. Αναγνωρίζει τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται.
7. Παρουσιάζει τις αρχές οργάνωσης και λειτουργίας συνεργείου. Ερμηνεύει τα μηχανολογικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των αυτοκινήτων– οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και να σχεδιάσει ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
8. Αναφέρει βασικά στοιχεία, εφαρμοσμένης μηχανολογίας, αντοχής υλικών, στοιχείων μηχανών, μηχανοτρονικής σχεδίασης, ηλεκτροτεχνίας και Αισθητήρων, θερμικών μηχανών, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), οδικής συμπεριφοράς οχημάτων, τεχνικών αντιρρύπανσης οχημάτων, Δυναμικής Οχήματος, Δικτύων Υπολογιστών– Τηλεματικής.
9. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
10. Αναφέρει βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος και τεχνικούς όρους.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Χρησιμοποιεί κατάλληλα εργαλεία και όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου (παχύμετρα, μικρόμετρα, πολύμετρα, αυτοματισμού ), χρησιμοποιώντας τα ορθά και με ασφάλεια.
2. Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας (πχ πυρασφάλειας) και την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος.
3. Χρησιμοποιεί προηγμένες διαγνωστικές μεθόδους (LED, παράλληλο, OBDI & OBD II).
4. Εντοπίζει τις βλάβες στα συστήματα μετάδοσης κίνησης, διεύθυνσης, πέδησης (φρένα), ανάρτησης, διαφορικών συστημάτων, λίπανσης, υδραυλικών συστημάτων και των επιμέρους μηχανισμών τους, στον κινητήρα και στα υποσυστήματά του, προχωρώντας σε αποκατάστασή τους.
5. Χρησιμοποιεί την τεχνική ορολογία , τα τεχνικά εγχειρίδια επισκευής (Service Manual) κι τα βιβλία ανταλλακτικών (Parts Book) των αυτοκινήτων– οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.
6. Χειρίζεται συντηρώντας με ορθό τρόπο μηχανήματα, συσκευές, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
7. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
8. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και χρησιμοποιώντας σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) εντοπίζοντας βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της κι να Διαχειρίζεται τα απόβλητα που δημιουργούνται (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.).
10. Υπολογίζει και κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Κρίνει ικανοποιητικά τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιλέγει τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
2. Εφαρμόζει με υπευθυνότητα τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
3. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
4. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
6. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση