ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Αναγνωρίζει τους τύπους των κινητήρων, των μηχανών θαλάσσης & των σκαφών αναψυχής και τους τύπους των υποσυστημάτων τους.
2. Περιγράφει τις βασικές αρχές λειτουργίες πετρελαιοκινητήρα , βενζινοκινητήρα, το σύστημα εξαγωγής καυσαερίων και τη νομοθεσία για το θόρυβο.
3. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμων.
4. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές λειτουργίας των ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων των μηχανών θαλάσσης του Μηχανολογικού, Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σκαφών αναψυχής και των επιμέρους μηχανισμών τους κι τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων κλιματισμού των σκαφών αναψυχής.
5. Αναγνωρίζει τα καύσιμα και τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται.
6. Περιγράφει τους τύπους σκαφών αναψυχής, τα χαρακτηριστικά τους, καθώς και τις βασικές αρχές της ιστιοπλοΐας.
7. Παρουσιάζει τις αρχές τις βασικές δομές οργάνωσης και λειτουργίας μιας βιοτεχνίας κατασκευής σκαφών αναψυχής.
8. Ερμηνεύει τα μηχανολογικά ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά και ναυπηγικά σχέδια των συστημάτων και εξαρτημάτων των μηχανών θαλάσσης & σκαφών αναψυχής σχεδιάζοντας ένα εξάρτημα σε σκαρίφημα.
9. Απαριθμεί βασικά στοιχεία, μηχανουργικής τεχνολογίας, ναυπηγικών υλικών και αντοχής υλικών , μηχανολογικού σχεδίου, στοιχείων μηχανών, ηλεκτροτεχνίας και Αισθητήρων, θερμικών μηχανών, μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), ναυπηγικής τεχνολογίας και συγκολλήσεων, ναυτικής μηχανολογίας και μηχανών θαλάσσης.
10. Αντιλαμβάνεται βασικές έννοιες του επαγγέλματός του στα αγγλικά διενεργώντας βασική επαγγελματική επικοινωνία (γραπτή και προφορική) χρησιμοποιώντας έννοιες του επαγγέλματος τους και τεχνικούς όρους.
11. Παρουσιάζει βασικά λογισμικά προγράμματα για την εργασία του με τη χρήση Η/Υ.
12. Κοστολογεί τις εργασίες και τα υλικά που αφορούν σε επισκευή συντήρηση και συντάσσει προϋπολογισμούς κόστους υλικών & εργασίας.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Επιλύει τεχνικά προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της εργασίας του.
2. Εντοπίζει τις βλάβες στα συστήματα των μηχανών θαλάσσης του Μηχανολογικού, Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού εξοπλισμού των σκαφών αναψυχής. και των επιμέρους μηχανισμών τους, προχωρώντας στην επισκευή τους.
3. Εφαρμόζει τα μέτρα πυροπροστασίας και χρησιμοποιεί σωστά πυροσβεστήρες σκόνης.
4. Επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά) και τα χρησιμοποιεί ορθά και με ασφάλεια.
5. Χειρίζεται και να συντηρεί με ορθό τρόπο εργαλεία (χειρός και ηλεκτρικά), όργανα τεχνικών μετρήσεων & ελέγχου, μηχανήματα, συσκευές, που απαιτούνται για την συντήρηση και επισκευή της μηχανής των σκαφών αναψυχής, καθώς και των εγκαταστάσεων του σκάφους, λαμβάνοντας υπόψη γενικές οδηγίες, τεχνικές προδιαγραφές, τεχνικά εγχειρίδια, κανονισμούς και προδιαγραφές ασφάλειας εργασίας.
6. Παρέχει Α’ βοήθειες σε περίπτωση μικρών ατυχημάτων.
7. Διαχειρίζεται την ηλεκτρονική του αλληλογραφία και να χρησιμοποιεί σουίτα γραφείου για απλές εφαρμογές (σύνταξη προσφορών, αναφορών, πελατολόγιο κλπ.) και να εντοπίζουν βασικές πληροφορίες σχετικές με το αντικείμενο της εργασίας τους στο διαδίκτυο.
8. Εξάγει αποτελέσματα απλών υπολογισμών εκτελώντας απλούς και βασικούς υπολογισμούς για την εύρεση των μεγεθών σε απλές εφαρμογές (ογκομέτρηση, μετατροπή μονάδων κλπ.).
9. Οργανώνει το χώρο εργασίας του, διατηρώντας τον τακτικό και καθαρό κατά τη διάρκεια της κι να Διαχειρίζεται τα απόβλητα ,στερεά και υγρά που δημιουργούνται (υδραυλικών υγρών, λιπαντικών, φίλτρων αέρος, φίλτρων λαδιού κ.λ.π.).
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Αντιλαμβάνεται τους κανονισμούς ασφαλείας και την Ναυτικής Νομοθεσίας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του Περιβάλλοντος.
2. Κρίνει επαρκώς τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εργασίας και να επιλέγει τις βέλτιστες τεχνοοικονομικά λύσεις.
3. Χρησιμοποιεί συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας Μ.Α.Π και υγιεινής που επιβάλλει η νομοθεσία.
4. Εργάζεται συνδυάζοντας τις παραπάνω γνώσεις, δεξιότητες σε διαφορετικά περιβάλλοντα σε εξαρτημένη ή ανεξάρτητη μορφή εργασίας σαν υπάλληλος μικρής ή μεγάλης επιχείρησης ή αυτόνομα, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και προσαρμόζοντάς τη συμπεριφορά τους στις εκάστοτε συνθήκες.
5. Ενεργεί τόσο υπό τις οδηγίες μηχανικού / ανωτέρων όσο και αυτόνομα στα πλαίσια των ευθυνών που του αναλογούν από την ισχύουσα νομοθεσία.
6. Αναζητά τις νεότερες πληροφορίες και τεχνολογικά δεδομένα στο επάγγελμά του αναθεωρώντας τις αρχικές του γνώσεις.
7. Αναπτύσσει εποικοδομητικές και αρμονικές συνεργασίες μέσω υγιούς επικοινωνίας τόσο με τους πελάτες όσο με τους συναδέλφους τους είτε δεχόμενοι είτε εκτελώντας εντολές.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση