ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος διπλώματος αυτής της ειδικότητας:
ΓΝΩΣΕΙΣ
1. Περιγράφει την ιστορική πορεία και εξέλιξη των βασικότερων ρευμάτων του μουσικού πολιτισμού.
2. Αναλύει τις μορφές και τα είδη της μουσικής.
3. Εξηγεί τις πολλαπλές εκφράσεις της λαϊκής μουσικής στην Ελλάδα, καθώς και τους πιο χαρακτηριστικούς τύπους ξένων λαϊκών μουσικών πολιτισμών.
4. Περιγράφει την προέλευση, την ιστορική πορεία, την εξέλιξή, τα τεχνικά - οργανολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μουσικών οργάνων.
5. Αναλύει ζητήματα ακουστικής που αφορούν στην οικογένεια εγχόρδων μουσικών οργάνων, αλλά και κάθε οργάνου ξεχωριστά.
6. Περιγράφει τον τρόπο παραγωγής του ήχου, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας και ταλάντωσης των ηχείων των εγχόρδων μουσικών οργάνων.
7. Περιγράφει βασικά θέματα μουσικής ακουστικής, καθώς και τις ηχητικές ιδιαιτερότητες των οργάνων από πλευράς ακουστικής.
8. Ερμηνεύει αγγλόφωνα τεχνικά εγχειρίδια και κατασκευαστικά σχέδια μουσικών οργάνων.
9. Αναφέρει τις φυσικές και χημικές ιδιότητες και την τεχνολογική εξέλιξη των υλικών που χρησιμοποιούνται στην οργανοποιία.
10. Περιγράφει βασικές έννοιες που σχετίζονται με τις τεχνικές επικοινωνίας και την επιχειρηματικότητα.
11. Περιγράφει τα διάφορα μέρη των μετρητικών οργάνων και εργαλείων και τους τρόπους μέτρησης με αυτά.
12. Περιγράφει τα βασικά μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη χρήση των μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των μουσικών οργάνων.
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
1. Εφαρμόζει αποτελεσματικές τεχνικές επεξεργασίας υλικών.
2. Χρησιμοποιεί με άνεση μηχανήματα (π.χ. κορδέλα, πλάνη, κ.ά.), καθώς και την τεχνική υποδομή εν γένει που είναι αναγκαία για την κατασκευή έγχορδων μουσικών οργάνων.
3. Αξιοποιεί αποτελεσματικά εργαλεία χάραξης, συγκράτησης, κοπής, κρούσης και διάνοιξης οπών.
4. Συντηρεί έγχορδα μουσικά όργανα με βάση ένα σύνολο ενδεδειγμένων τεχνικών.
5. Επισκευάζει και κατασκευάζει με άρτιο τρόπο χειροποίητα έγχορδα μουσικά όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με την παραγωγή ήχου και τη μουσική εκτέλεση.
6. Επιμελείται σε τεχνικό επίπεδο μουσικά όργανα (αλλαγή και κούρδισμα χορδών, συντήρηση, επισκευή, ενοικίαση) στο πλαίσιο μιας ευρείας γκάμας περιπτώσεων (ωδεία, θέατρα, συναυλιακοί χώροι).
7. Χειρίζεται με άνεση στον Η/Υ ειδικό λογισμικό (software) που αφορά στην παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων εγχόρδων μουσικών οργάνων.
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
1. Εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα μεμονωμένα ή ως μέλος ομάδας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Πηγή περαιτέρω πληροφορίων

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (και σύμφωνα με την παρ. β΄ Οδηγίας 2005/36ΕΚ) δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τομείς του γνωστικού τους αντικειμένου, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα, μοριοδοτούνται με 150 μονάδες επιπλέον.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5, έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου) και οι κάτοχοι Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 3, που χορηγείται στους αποφοίτους Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τρόποι απόκτησης

Μη τυπική εκπαίδευση