ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Περιγραφή

Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου:
Γνώσεις:

1. Κατέχουν σε βάθος τις βασικές αρχές και έννοιες, το περιεχόμενο και το επιστημονικό λεξιλόγιο των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.
2. Κατανοούν, διατυπώνουν και ερμηνεύουν συμβολικές και αφηρημένες έννοιες.
3. Αποκτούν βασικές γνώσεις για διεξαγωγή έρευνας.
4. Διαθέτουν βασικές γνώσεις σύνδεσης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (Διεπιστημονικότητα).
5. Διαβάζουν και κατανοούν σύνθετα κείμενα.
6. Κατέχουν σε ικανοποιητικό επίπεδο τις βασικές αρχές των νέων τεχνολογιών.
7. Συντάσσουν κείμενα ανάλογα με τις εκάστοτε επικοινωνιακές απαιτήσεις (βιογραφικό σημείωμα, συνθετικές εργασίες, αποτελέσματα έρευνας, αιτήσεις, αναφορές κλπ).
Δεξιότητες:
1. Διατυπώνουν τις απόψεις τους προφορικά με σαφήνεια για διάφορα θέματα και τις αντιπαραθέτουν με την κατάλληλη επιχειρηματολογία.
2. Χειρίζονται, σε προχωρημένο βαθμό, εφαρμογές νέων τεχνολογιών.
3. Διεξάγουν πειράματα και καταγράφουν τα αποτελέσματά τους.
4. Αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων (θεωρητικών ή καθημερινής ζωής).
5. Συνεργάζονται στο πλαίσιο ομάδας.
6. Δραστηριοποιούνται σε προγράμματα περιβαλλοντικής αγωγής, αγωγής υγείας, άθλησης, θεατρικής αγωγής.
Ικανότητες:
1. Έχουν τη δυνατότητα να δρουν με μέτρια αυτονομία είτε στον χώρο των σπουδών τους είτε στην εργασία τους.
2. Έχουν τη δυνατότητα επίβλεψης τρίτων σε καθήκοντα της αρμοδιότητάς τους.
3. Κατέχουν τις βασικές ικανότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις σπουδών σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου δύνανται να απασχοληθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας (σε περίπτωση φορέων δημοσίου σε κατηγορία ΔΕ) ή είναι αυτοαπασχολούμενοι σε επαγγελματικά πεδία όπου δεν απαιτούνται ειδικές άδειες ή ειδικές σπουδές.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση στο Γενικό Λύκειο έχουν οι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Γυμνάσιο). Οι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου έχουν τη δυνατότητα:
-Εγγραφής στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑΛ, για απόκτηση μόνο Πτυχίου ΕΠΑΛ.
-Πρόσβασης σε Ι.Ε.Κ. για απόκτηση επαγγελματικής εξειδίκευσης.
-Πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Ανώτερες Σχολές, ΤΕΙ, Πανεπιστήμια).

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.