ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Αγροτικών Μηχανημάτων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα μέρη που αποτελούν τον κινητήρα του γεωργικού ελκυστήρα, το ρόλο του καθενός, τη λειτουργία των συστημάτων του κινητήρα και των υπολοίπων συστημάτων του ελκυστήρα.
2. Περιγράφει τα διάφορα στάδια προετοιμασίας του εδάφους για καλλιέργεια.
3. Αναγνωρίζει το σπόρο και περιγράφει τα στάδια του φυτρώματος, καθώς και τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών.
4. Αναγνωρίζει και περιγράφει τα γεωργικά μηχανήματα προετοιμασίας του εδάφους, καλλιεργητικών φροντίδων, περιποιήσεων και συγκομιδής και τα στάδια καλλιέργειας των φυτών.
5. Υπολογίζει τις λιπαντικές και υδατικές ανάγκες των διαφόρων καλλιεργειών, την ποσότητα και συχνότητα των αρδεύσεων.
6. Αναγνωρίζει και περιγράφει τους κύριους τύπους των αντλιών άρδευσης και τον απαιτούμενο λοιπό αρδευτικό εξοπλισμό.
7. Αναγνωρίζει και περιγράφει τον εξοπλισμό των γεωργικών εγκαταστάσεων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης ή βιομηχανίας.
8. Αναγνωρίζει τα κατάλληλα εργαλεία για τις συντηρήσεις, επισκευές των γεωργικών μηχανημάτων, αλλά και για τις αγροτικές κατασκευές μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.
Δεξιότητες:
1. Αποσυναρμολογεί και συναρμολογεί σωστά τον κινητήρα, τον χρονίζει και ρυθμίζει τη λειτουργία των συστημάτων του, καθώς επίσης συντηρεί και επισκευάζει τον κινητήρα και τα υπόλοιπα συστήματα του ελκυστήρα.
2. Χειρίζεται τα κατάλληλα γεωργικά μηχανήματα στον αγρό αναλόγως του σταδίου ανάπτυξης των καλλιεργούμενων φυτών.
3. Ρυθμίζει, συντηρεί και επισκευάζει το γεωργικό ελκυστήρα με όλα τα παρελκόμενα ή συρόμενα γεωργικά μηχανήματα στον αγρό, καθώς και τα μηχανήματα συγκομιδής των καλλιεργειών.
4. Ρυθμίζει, συντηρεί και επισκευάζει τους κύριους τύπους των αντλιών άρδευσης και τον λοιπό αρδευτικό εξοπλισμό και εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες μεθόδους άρδευσης καλλιεργειών, αναλόγως της ιδιαιτερότητας της καλλιέργειας.
5. Χειρίζεται τα κατάλληλα εργαλεία για τις συντηρήσεις, επισκευές των αγροτικών μηχανημάτων, αλλά και για τις αγροτικές κατασκευές μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.
6. Συντηρεί και επισκευάζει τον εξοπλισμό των γεωργικών εγκαταστάσεων μιας γεωργικής εκμετάλλευσης.
7. Προμηθεύεται τα κατάλληλα υλικά και εκτελεί αγροτικές κατασκευές.
8. Παραλαμβάνει, ταξινομεί και καταχωρεί τα φορολογικά παραστατικά στα βιβλία της φορολογικής νομοθεσίας και συμπληρώνει τα απαραίτητα παραστατικά και έντυπα.
Ικανότητες:
1. Ακολουθεί το πρόγραμμα των εργασιών του, το εκτελεί υπό επίβλεψη, φροντίζοντας για την εφαρμογή χρονοδιαγραμμάτων, που του έχουν ορίσει οι ανώτεροί του και συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την ολοκλήρωση των εργασιών του.
3. Αναπτύσσει βασικές ικανότητες επικοινωνίας.
4. Τηρεί τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος