ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Κτιριακών Έργων"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Γνωρίζει τα δομικά υλικά και τα μηχανήματα τεχνικών έργων.
2. Περιγράφει και αναλύει τις φάσεις κατασκευής και τις μελέτες που επιβάλλονται για τα έργα (κτιριακά, συγκοινωνιακά, υδραυλικά).
3. Γνωρίζει σχεδίαση με γεωμετρικά όργανα και με προγράμματα Η/Υ.
4. Γνωρίζει τις αρχές τοπογραφίας.
5. Γνωρίζει πώς οργανώνονται τα εργοτάξια.
Δεξιότητες:
1. Υλοποιεί τα σχέδια μελετών (αρχιτεκτονικά, στατικά) στο εργοτάξιο.
2. Διαμορφώνει και τοποθετεί οπλισμούς στο φέροντα οργανισμό κτιρίων, σύμφωνα με τις οδηγίες Μηχανικού.
3. Εκτελεί προϋπολογισμούς και επιμετρήσεις απλών φορέων για την κατασκευή κτιρίων.
4. Σχεδιάζει κατασκευαστικά σχέδια Πολιτικού Μηχανικού με κατάλληλες οδηγίες, καθώς και αρχιτεκτονικά σχέδια και σχέδια απλών στατικών φορέων όταν απαιτούνται.
5. Περιγράφει, υπολογίζει και σχεδιάζει απλά αρδευτικά και υδραυλικά δίκτυα.
6. Εκτελεί διαδικασίες διευθέτησης χειμάρρων και αιτιολογεί, βάσει δεδομένων προδιαγραφών, την επιλογή των αντίστοιχων αντιπλημμυρικών έργων.
7. Χειρίζεται τα τοπογραφικά εργαλεία και όργανα για τις αντίστοιχες εργασίες (αποτυπώσεις, χαράξεις κλπ.).
8. Οργανώνει τους εργοταξιακούς χώρους ώστε να εκτελούνται απρόσκοπτα και βέλτιστα οικονομικά οι εργασίες.
9. Επιλέγει οικοδομικά υλικά βάσει των απαιτούμενων προδιαγραφών, πραγματοποιώντας εργοταξιακούς ελέγχους.
10. Τηρεί τους κανόνες ασφάλειας, υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος.
11. Τηρεί σύστημα αρχειοθέτησης και οργάνωσης εργοταξιακού γραφείου.
Ικανότητες:
1. Εξετάζει εναλλακτικές λύσεις και λαμβάνει αποφάσεις για απρόβλεπτα τεχνικά προβλήματα.
2. Συνεργάζεται με το τεχνικό προσωπικό του εργοταξίου.
3. Αναγνωρίζει και κατανοεί τις συνθετικές ιδέες του Μηχανικού στα προσχέδια και τις υλοποιεί στα τελικά σχέδια.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος