ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Εργαλειομηχανών CNC"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των εργαλειομηχανών CNC.
Δεξιότητες:
1. Εγκαθιστά, χειρίζεται και υποστηρίζει τεχνικά μηχανές κατεργασίας μετάλλων.
2. Κατασκευάζει απλά και σύνθετα εξαρτήματα μηχανολογικών εφαρμογών.
3. Επιλέγει τις φάσεις κατεργασίας των υλικών και τις αντίστοιχες εργαλειομηχανές.
4. Επιλέγει τα κοπτικά εργαλεία, εργαλειοφορεία, ιδιοσυσκευές.
5. Επιλέγει τις παραμέτρους κατεργασίας.
6. Χειρίζεται και προγραμματίζει τον Η/Υ για τις διάφορες κατεργασίες.
7. Χειρίζεται τα προγράμματα προσομοίωσης κατεργασιών.
8. Ακολουθεί κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.


Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος