ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τη φύση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης, καθώς και των συνιστωσών τους.
Δεξιότητες:
1. Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα ύδρευσης.
2. Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα αποχέτευσης.
3. Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα θέρμανσης.
4. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συστήματα στις οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης.
5. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συστήματα στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις θέρμανσης.
6. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις.
7. Σχεδιάζει θερμοϋδραυλικές εφαρμογές.
8. Συντάσσει οικονομικές προσφορές.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος