ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΠΑ.Σ.) "Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου)"

Περιγραφή

Ο/Η κάτοχος πτυχίου ΕΠΑ.Σ. αυτής της ειδικότητας:
Γνώσεις:

1. Περιγράφει τη φύση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων αερίων καυσίμων, καθώς και των συνιστωσών τους.
Δεξιότητες:
1. Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί δίκτυα αερίων καυσίμων.
2. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις οικιακές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
3. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
4. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί λέβητες, καυστήρες και συσκευές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
5. Εγκαθιστά, ελέγχει και συντηρεί όργανα, αυτοματισμούς και ηλεκτρικά κυκλώματα στις θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις και τις εγκαταστάσεις αερίων καυσίμων.
6. Κατασκευάζει, ελέγχει και συντηρεί συστήματα θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων.
7. Σχεδιάζει θερμοϋδραυλικές εφαρμογές.
8. Συντάσσει οικονομικές προσφορές.
Ικανότητες:
1. Συνεργάζεται με άλλους τεχνικούς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
2. Εργάζεται αυτόνομα.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του Τύπου έχουν δικαίωμα άδειας άσκησης επαγγέλματος και επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της κάθε ειδικότητας.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε προγράμματα που οδηγούν σε τίτλους αυτού του Τύπου έχουν οι απόφοιτοι της Α΄ τάξης ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ.

Τρόποι απόκτησης

Ο τίτλος αποκτάται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος