Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Περιγραφή

Αυτά τα προσόντα/τίτλοι είναι στενά συνδεδεμένα με συγκεκριμένα επαγγελματικά πεδία: ένοπλες δυνάμεις, εμπορικό ναυτικό, τουρισμό και καλές τέχνες. Οι κάτοχοι αυτών των προσόντων είναι εξειδικευμένοι στο πεδίο τους και διαθέτουν την ικανότητα εποπτείας τρίτων.

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι Διπλωμάτων ή Πτυχίων Ανώτερων Σχολών θεωρούνται ως εξειδικευμένοι επαγγελματίες σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Πολλά από τα προσόντα αυτού του Τύπου σχετίζονται με θέσεις εποπτείας ή διοίκησης.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έχουν πρόσβαση σε προγράμματα Ανώτερων Σχολών. Μερικά προγράμματα δέχονται σπουδαστές με βάση το εξαιρετικό τους ταλέντο ή τα επιτεύγματά τους (π.χ. στο καλλιτεχνικό πεδίο).
Οι πτυχιούχοι πολλών Ανωτέρων Σχολών έχουν πρόσβαση σε προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε προσόντα επιπέδου 6 και άνω.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώσεις

• Διαθέτουν ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις του πεδίου τους και έχουν επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.
• Κατέχουν τις κύριες έννοιες, τους βασικούς νόμους (κανονισμούς) και τις διαδικασίες που διέπουν τα επαγγελματικά αντικείμενα του τομέα τους στο βαθμό που απαιτείται, προκειμένου να ερμηνεύουν, υπολογίζουν και αξιολογούν τα διάφορα στοιχεία του επαγγελματικού τους τομέα.
• Γνωρίζουν και ερμηνεύουν τις προαπαιτούμενες απαιτήσεις ασφαλείας και τις προβλεπόμενες ενέργειες που αναφέρονται στο εργασιακό τους πεδίο.

Δεξιότητες

• Κατέχουν ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων και καθηκόντων τους.
• Διαθέτουν εξειδικευμένες επικοινωνιακές δεξιότητες σε ανώτερο επίπεδο θεωρητικής και τεχνικής πληροφόρησης και βρίσκουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα στο πεδίο εργασίας τους.

Ικανότητες

• Είναι σε θέση να συνεργάζονται αρμονικά με τους προϊσταμένους, τους υφισταμένους, καθώς και με τους συναδέλφους τους λειτουργώντας ως μέλος μιας ομάδας.
• Μπορούν να διαχειρίζονται και να επιβλέπουν μια συγκεκριμένη εργασία ή διαδικασία μάθησης υπό καθεστώς πίεσης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες αλλαγές.
• Αναλαμβάνουν την ευθύνη της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.