Πτυχίο Μηχανικού Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.). Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης.

Περιγραφή

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος διαθέτουν όλες τις απαραίτητες επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εµπειρίες εφαρµογής, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά ως Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τµήµατος Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Κρήτης, αυτοδύναµα ή σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες, για να µελετούν, να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, να ελέγχουν και να υποστηρίζουν συστήµατα διαχείρισης των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα, αναπτύσσουν επαγγελµατική δραστηριότητα στα γνωστικά αντικείµενα: • της Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας • των Ανανεώσιµων Ενεργειακών Πόρων και • των Υδατικών Πόρων και του Γεωπεριβάλλοντος. Οι απόφοιτοι του Τµήµατος είναι εφοδιασµένοι µε σύγχρονες γνώσεις υψηλού επιπέδου, εργαστηριακή και πρακτική εµπειρία που προκύπτουν από το πρόγραµµα σπουδών, µπορούν να διακριθούν στο εργασιακό περιβάλλον και να διεκδικήσουν µε επιτυχία θέσεις στον ∆ηµόσιο (Νοµαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Οργανισµοί και Επιχειρήσεις του ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα) ή Ιδιωτικό Τοµέα, καθώς και σε Ακαδηµαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύµατα που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τοµείς των γνωστικών αντικειµένων του Τµήµατος.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τµήµα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος έχει σκοπό την παροχή γνώσης και την ανάπτυξη έρευνας σε αντικείµενα που αφορούν τον εντοπισµό, την αξιολόγηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, τις τεχνολογίες διαχείρισης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τον εντοπισµό, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της περιβαλλοντικής ρύπανσης, τη γεωφυσική και τις φυσικές καταστροφές, τη γεωπληροφορική, την αειφόρο ανάπτυξη και τις κατασκευαστικές και σχεδιαστικές τεχνολογίες.

Σχέση με την απασχόληση

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τοµέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Τµήµατος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρµογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, µε βάση τις επιστηµονικές και τεχνολογικές γνώσεις τους, µετά την απόκτηση της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος, δύνανται να απασχολούνται, είτε αυτοδύναµα, είτε σε συνεργασία µε επιστήµονες άλλων ειδικοτήτων, στον ιδιωτικό και ∆ηµόσιο τοµέα: • Με µετρήσεις του ηλιακού, αιολικού, γεωθερµικού και υδατικού δυναµικού περιοχών, καθώς και περιβαλλοντικών παραµέτρων, µεµονωµένα, ή συµµετέχοντας σε ερευνητικές οµάδες, συντάσσοντας σχετικές µελέτες κατά περίπτωση. • Με τη διερεύνηση, εντοπισµό και αξιολόγηση υπόγειων υδατικών πόρων, εκπονώντας σχετικές γεωλογικές και υδρογεωλογικές µελέτες. • Με την ανάπτυξη και την εφαρµογή κατάλληλων τεχνολογιών για την παρακολούθηση, πρόληψη και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών. • Με το σχεδιασµό και την υποστήριξη συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. • Με την κατασκευή και την υποστήριξη µονάδων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και στερεών απορριµµάτων. • Με τον σχεδιασµό, κατασκευή και την υποστήριξη µονάδων επεξεργασίας και εµφιάλωσης πόσιµου νερού. • Με τον εργαστηριακό έλεγχο ποιότητας υδατικών πόρων. • Με τη µελέτη και υλοποίηση διαχειριστικών σχεδίων σε προστατευόµενες περιοχές. • Με τη σύνταξη, ανάλυση και ερµηνεία προϊόντων Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων (GIS), θεµατικοί χάρτες, οριζοντιογραφίες έργων που έχουν προκύψει από GIS κλπ.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.