Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης κι Οικονομίας. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού παρέχει ολοκληρωμένες γνώσεις σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας και τουρισμού, όπως για παράδειγμα ξενοδοχεία, εταιρείες εστίασης, εταιρείες ταξιδίων (αεροπορικές εταιρείες, κλπ.), τουριστικά γραφεία, εταιρείες οργάνωσης εκδηλώσεων και λοιπές εταιρείες παροχής τουριστικών υπηρεσιών.
Το πρόγραμμα σπουδών συνδυάζει την θεωρητική γνώση και την επιχειρηματική πρακτική και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της διαχείρισης των επιχειρήσεων του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού και επιπλέον να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία στα αντικείμενα αυτά. Ειδικότερα, οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις αναφορικά με τις αγορές, τις διαδικασίες ανάπτυξης και προώθησης τουριστικών υπηρεσιών, τους πελάτες και τις ανάγκες- προτιμήσεις τους, την οργάνωση και διαχείριση λειτουργιών και διαδικασιών σε τουριστικές επιχειρήσεις, την χρηματοοικονομική διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων, τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού, τις τεχνολογίες της πληροφορικής και επικοινωνιών και τα πληροφοριακά συστήματα στο χώρο του τουρισμού, την επιχειρηματική στρατηγική, καθώς και σύγχρονα ζητήματα, όπως λειτουργία σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, ηθικές αξίες, καινοτομία και επιχειρηματικότητα , εξυπηρέτηση των πελατών, κ.α.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, οι πτυχιούχοι κατέχουν και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα γνωστικών/ διανοητικών και τεχνικών ικανοτήτων, καθώς και προσωπικές και διαπροσωπικές δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα στον τομέα του τουρισμού.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
-- ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ: Οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναπτύσσουν λογικά επιχειρήματα και προτάσεις, να αξιολογούν εναλλακτικές δράσεις με βάση αποδεικτικά στοιχεία, να σκέφτονται αφηρημένα και να διαθέτουν την ικανότητα γενίκευσης και εξειδίκευσης των επιχειρηματιών και των καταστάσεων, να διαθέτουν την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης των δεδομένων.
-- ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: οι φοιτητές μπορούν να κατανοούν και να αναλύουν δεδομένα, να ερμηνεύουν καταστάσεις, να προβλέπουν τάσεις ή γεγονότα, να χρησιμοποιούν επιστημονικές μεθόδους και εργαλεία για την κατανόηση και την επίλυση επιχειρηματικών προβλημάτων και καταστάσεων. επιχειρηματικά προβλήματα και φαινόμενα.
-- ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο και την αποστολής της επιχείρησης στην τοπική και την ευρύτερη κοινωνία, καθώς και το ρόλο τους ως εξειδικευμένα στελέχη στην επίτευξη των επιχειρηματικών και γενικότερων στόχων.
-- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: οι φοιτητές κατανοούν τις διαδικασίες χάραξης επιχειρηματικής στρατηγικής, επιλογής στρατηγικών στόχων, οργάνωσης και προγραμματισμού για την επίτευξή τους και παρακολούθησης της πορείας υλοποίησής τους.
-- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη να ενεργούν με συνέπεια, επαγγελματικότητα, σεβασμό, τιμιότητα και ηθική και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του πελάτη.
-- ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη να ενεργούν σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα, να κατανοούν σέβονται τα ήθη και έθιμα άλλων πολιτισμών.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Στο πλαίσιο των παραπάνω, οι φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω ικανότητες:
-- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ: οι φοιτητές είναι σε θέση να μεταβαίνουν από το αφηρημένο/ θεωρητικό στο συγκεκριμένο/ πρακτικό και να μετουσιώνουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην πράξη.
-- ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να προσδιορίζουν, να μορφοποιούν και να επιλύουν επιχειρηματικά προβλήματα, να δημιουργούν και να αξιολογούν εναλλακτικές δράσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις ως υπεύθυνα στελέχη σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και επιχειρηματικών καταστάσεων.
-- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: οι φοιτητές αναπτύσσουν ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο, καθώς και ικανότητα παρουσίασης των σκέψεών τους και των θεμάτων που επιθυμούν να προβάλουν και να μεταδώσουν στους άλλους.
-- ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: οι φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με τους συναδέλφους τους, τους συνεργάτες τους, τους πελάτες και το ευρύτερο κοινό.
-- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: οι φοιτητές έχουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν την πληροφορική τεχνολογία στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης και να αντιλαμβάνονται τον τρόπο που η πληροφορική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη στρατηγικών στόχων και τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών.
-- ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας ως μέλη μίας ομάδας εργασίας.
-- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: οι φοιτητές είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα αυτόνομα ή ως μέλη ομάδας.
-- ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΆΣ: οι φοιτητές είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα σε σχέση με τις ανάγκες των πελατών και τις ευκαιρίες της αγοράς.

Περαιτέρω πληροφορίες

Σκοποί του Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι:
(α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων φιλοξενίας και του τουρισμού. (β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες επιχειρήσεων φιλοξενίας και του τουρισμού.
(γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών που γνωρίζουν τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της φιλοξενίας και του τουρισμού και έχουν τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στη λειτουργία και την ανάπτυξη των τουριστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων φιλοξενίας και να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση των ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων.
Το περιεχόμενο σπουδών και τα διδακτικά αντικείμενα αναφέρονται στα εξής:
• Human Resources Management
• Business Research Methods
• Global Hospitality Management
• Financial Management • Risk Management Systems in Hospitality
• Brand Development and Management
• Special Interest Tourism
• Business Leadership and Strategy
• Contemporary Hospitality and Tourism marketing
• Culture and cross-cultural management in Tourism
• E-Business in Tourism
• Tour operations and tourism distribution channel management
• Air transport – tourism development

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

MBA in Tourism, MBA in Hospitality