Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας". Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης παρέχει ευρεία, αναλυτική και ολοκληρωμένη επιστημονική γνώση όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα συστήματα διαχείρισης και αξιοποίησής τους, εξειδικεύοντας παράλληλα στον μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη - κατασκευή, και τη βελτιστοποίηση διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας, που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την - όσο το δυνατόν μεγαλύτερη - ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.
Ο σχεδιασμός του όλου Προγράμματος είναι τέτοιος ώστε, οι φοιτητές, αρχικά, να γίνονται κοινωνοί βασικών (μολαταύτα, προχωρημένου επιπέδου) αρχών της Επιστήμης της Μηχανολογίας, εξειδικεύοντας, στη συνέχεια, στις εφαρμογές των εν λόγω αρχών στα συστήματα αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κατ' αυτόν τον τρόπο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματός μας αποκτούν βαθιά γνώση και κατανόηση της φύσης και των χαρακτηριστικών των εν λόγω συστημάτων, του τρόπου με τον οποίο αυτά δομούνται και λειτουργούν, καθώς επίσης και του περιβάλλοντος χώρου εντός του οποίου είναι δυνατή η ανάπτυξη και βελτιστοποίησή τους.
Στη συνέχεια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένη γνώση σε θέματα που άπτονται συγκεκριμένων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από το εν λόγω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, πέραν των αμιγώς μηχανολογικών γνώσεων κορμού, όπως, π.χ., μηχανολογικός σχεδιασμός και βελτιστοποίηση, μετάδοση θερμότητας, συστήματα μετατροπής ενέργειας, κλπ., αφορούν στα συστήματα αξιοποίησης αιολικής, ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας, καθώς επίσης και ενέργειας από βιομάζα, ενώ εκτενής είναι και η μελέτη της τεχνολογίας υδρογόνου, κ.ά..

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:
Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω δεξιότητες:
ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ, ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΥΝΘΕΣΗ: Οι φοιτητές του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αναπτύσσουν κριτική σκέψη, την ικανότητα να προσδιορίζουν θεωρητικά πρότυπα (μοντέλα), να αξιολογούν και να επιχειρηματολογούν για τις προεκτάσεις και τις συνέπειες των εν λόγω μοντέλων, καθώς επίσης και την ικανότητα να τα αναλύουν και να συνθέτουν τα υπάρχοντα δεδομένα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας μπορούν να χρησιμοποιούν ποσοτικά μοντέλα και αριθμητικές μεθόδους που είναι κατάλληλες για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να αναλύουν τα υπάρχοντα δεδομένα και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΧΑΣΜΟΥ: οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν το ρόλο και την αποστολή του Μηχανολόγου Ερευνητή, καθώς επίσης και το ρόλο και την ευθύνη τους ως μελλοντικά στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ: οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας κατανοούν τη σημασία και τη διαδικασία της στρατηγικής στην έρευνα, αναφορικά με την επιλογή ρεαλιστικών στόχων σχεδιασμού και βελτιστοποίησης των συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τον προγραμματισμό για την επίτευξή τους και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησής τους.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ: Οι φοιτητές κατανοούν την ανάγκη να ενεργούν με συνέπεια, ακαδημαϊκότητα, σεβασμό, τιμιότητα, και ηθική.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:
Στο πλαίσιο όλων των παραπάνω, οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω ικανότητες:

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ: οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας μαθαίνουν να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην πράξη, κυρίως μέσα από πρακτικές ασκήσεις, όπως, π.χ., η αριθμητική επίλυση συγκεκριμένων μοντέλων.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ: οι φοιτητές αναπτύσσουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να συλλογίζονται, να προσδιορίζουν, να διαμορφώνουν και να επιλύουν μηχανολογικά προβλήματα που άπτονται των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να αναπτύσσουν και να αξιολογούν εναλλακτικές επιλογές - δράσεις.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναπτύσσουν αποτελεσματική ικανότητα επικοινωνίας στον προφορικό, γραπτό και ηλεκτρονικό λόγο (παρουσιάσεις εργασιών - διαλέξεις).

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: οι φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητες χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας σε αριθμητικές εφαρμογές επίλυσης μηχανολογικών προβλημάτων με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού (υπολογιστική μηχανική, υπολογιστική ρευστοδυναμική, μηχανολογικός σχεδιασμός και βελτιστοποίηση, κ.ά..).

ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιδεικνύουν ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας ως μέλη μίας ομάδας εργασίας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: οι φοιτητές μας είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα αυτόνομα ή ως μέλη ομάδας.

Με άλλα λόγια, η φιλοσοφία του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές του στέρεα θεμέλια γνώσεων και αρχών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιμάται πως, έτσι μόνον μπορεί να συμπληρωθεί το κενό μεταξύ των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδίκευση και αριστεία πάνω σε θέματα που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

Περαιτέρω πληροφορίες

Αντικείμενο του εν λόγω Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η παραγωγή, προαγωγή και μετάδοση γνώσεων και τεχνογνωσίας, λειτουργικών εργαλείων και μεθοδολογίας, καθώς επίσης και (ει δυνατόν) πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική περιοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με έμφαση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων αξιοποίησής τους.

Σκοπός του εν λόγω Προγράμματος είναι:

Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς, πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικές περιοχές, που αφορούν στο μηχανολογικό σχεδιασμό, την ανάπτυξη-κατασκευή και τη βελτιστοποίηση συστημάτων και διατάξεων απαγωγής και εκμετάλλευσης της ενέργειας, που προέρχεται από πηγές φιλικές προς το περιβάλλον, με στόχο την προστασία του τελευταίου και την - όσο το δυνατόν μεγαλύτερη - ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου γνώσεων για την ανάπτυξη εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν τις παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες των φορέων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες αποτελούν βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης.

Ο εφοδιασμός νέων επιστημόνων με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ούτως ώστε να συμβάλουν αποτελεσματικά στην προστασία του κλίματος μέσω προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, κάτι που αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα ύψιστης σημασίας για τη χώρα μας (ν. 3851/2010).

Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών με σαφή γνώση των σύγχρονων τάσεων της Μηχανολογικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, και η καλλιέργεια αναλυτικών, ερμηνευτικών και συνθετικών ικανοτήτων, ούτως ώστε, τα εν λόγω στελέχη να είναι σε θέση να αναπτύξουν καινοτόμες προσεγγίσεις στην αξιοποίηση ευκαιριών και την επίλυση προβλημάτων στον τομέα της ενέργειας.

Η φιλοσοφία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι να εξασφαλίσει στους φοιτητές του στέρεα θεμέλια γνώσεων και αρχών, τα οποία θα τους καταστήσουν ικανούς για συνεχή εκμάθηση και προσωπική βελτίωση σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Εκτιμάται πως, έτσι μόνον μπορεί να συμπληρωθεί το κενό μεταξύ των διαρκώς αυξανόμενων απαιτήσεων της εγχώριας (και ξένης) βιομηχανίας για εξειδίκευση και αριστεία πάνω σε θέματα που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

Το περιεχόμενο των Σπουδών, καθώς επίσης και τα επιμέρους διδακτικά αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Σχεδιασμός, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση συστημάτων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας", αφορούν στα εξής:
• Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
• Επιστήμη και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών
• Υπολογιστική Μηχανική
• Οικονομικά για Μηχανολόγους - Ανάλυση προϋπολογισμού
• Ειδικά Θέματα Μετάδοσης Θερμότητας
• Μηχανολογικός Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση
• Υπολογιστική Ρευστοδυναμική
• Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας
• Συστήματα Αξιοποίησης Αιολικής Ενέργειας
• Συστήματα Αξιοποίησης Ηλιακής Ενέργειας
• Συστήματα Αξιοποίησης Γεωθερμικής Ενέργειας
• Συστήματα Αξιοποίησης της Ενέργειας από Βιομάζα
• Τεχνολογία Υδρογόνου και Εφαρμογές

Σχέση με την απασχόληση

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Οι κάτοχοι προσόντων που ανήκουν σε αυτόν τον τύπο δύνανται να απασχοληθούν είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε σε θέσεις ευθύνης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής Μακεδονίας

Τύπος Προσόντος

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

2 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Μ.Sc. in "Renewable energy systems: Design, development and optimization"