Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ 
Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης της Μηχανολογίας, το οποίο αφορά στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία μηχανών, συσκευών και εγκαταστάσεων παραγωγής, καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, το σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνική αποδοχή.
 
Το εν λόγω Πρόγραμμα Σπουδών καλύπτει πλήρως τις τάσεις εξειδίκευσης και εμβάθυνσης στα σύγχρονα γνωστικά πεδία Κατασκευαστικής Κατεύθυνσης, και Ενεργειακής Κατεύθυνσης, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων φυσικών και θετικών επιστημών, ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση της διαρκούς τεχνολογικής εξέλιξης, καθώς και η αφομοίωση και ενεργός συμμετοχή στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, παρέχει γνώσεις στοιχείων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομίας, Τεχνικής Νομοθεσίας και Ασφάλειας Εργασίας. 

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ της ανάπτυξης ενός στέρεου θεωρητικού υποβάθρου και της απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων, μέσα από την εκπαίδευση των φοιτητών σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, ενισχύοντας έτσι την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και τεχνολογικής εφαρμογής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναμένεται ότι οι απόφοιτοί μας είναι σε θέση να συμπληρώσουν το κενό μεταξύ των αυξανόμενων απαιτήσεων των εκάστοτε εργασιακών φορέων για εξειδίκευση και αριστεία, και των δεξιοτήτων που διατίθενται σήμερα στην αγορά εργασίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Υπολογισμός, σχεδίαση και κατασκευή των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν ένα μηχανολογικό σύστημα.
Διαχείρηση της τεχνολογίας των χρησιμοποιούμενων υλικών στις κατασκευές, επεμβάσεις στη δομή τους και εφαρμογές τους.
Διαχείρηση της τεχνολογίας των συγκολλήσεων.
Διαμόρφωση και υπολογισμός των συστημάτων διακίνησης φορτίων, δηλαδή ότι αφορά στις ανυψωτικές και μεταφορικές μηχανές.
Εφαρμογή κλασσικών και σύγχρονων μεθόδων κατεργασιών στις κατασκευές.
Εφαρμογή της μεθοδολογίας σχεδίασης και βελτίωσης των κατασκευών.
Εφαρμογές μεθόδων ελέγχου των κατασκευών.
Μελέτη και κατασκευή των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια.
Οικονομοτεχνική ανάλυση, οργάνωση και διοίκηση των κατασκευαστικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:

Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εφαρμογές τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος – απορρύπανση.
Τεχνολογία μετρήσεων μη ηλεκτρικών – ηλεκτρικών μεγεθών σε ενεργειακά συστήματα και περιβαλλοντικές μελέτες.
Σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού.
Εφαρμογή τεχνικών εξέλιξης και βελτίωσης παραγωγής διαφόρων προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας και επίλυση σχετικών προβλημάτων.
Σχεδιασμός ενεργειακών εγκαταστάσεων σε κτίρια και βιομηχανίες.
Μελέτη, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων μετατροπής ενέργειας – θερμικών και υδροδυναμικών μηχανών.
Τεχνολογία και δυναμική οχημάτων, τεχνολογία κλασικών και εναλλακτικών καυσίμων, κλασσικών και συνθετικών λιπαντικών, τριβολογία. Ερευνητική μεθοδολογία, ικανότητα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων καθώς και συγγραφής οικονομοτεχνικών μελετών και συνθετικών εργασιών.

Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν με κατάλληλη πρακτική άσκηση σε χώρους εργασίας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Στο πλαίσιο των παραπάνω,  οι φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αναπτύσσουν και μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τις παρακάτω ικανότητες:

• Να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους στην εκπόνηση μηχανολογικών μελετών (π.χ., θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, υδραυλικές εγκαταστάσεις, πυρασφάλεια, ηχοπροστασία, καυσίμων αερίων, ανελκυστήρων, κλπ.), που σχετίζονται με εγκαταστάσεις σε κτίρια, και να επιβλέπουν την εφαρμογή τους.
• Να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν, και να επιβλέπουν τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και βιομηχανικών συστημάτων παραγωγής.
• Να μελετούν και να εφαρμόζουν κανόνες ασφαλείας σε μηχανολογικές εγκαταστάσεις.
• Να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και τεχνολογικές μεθόδους καθώς και διοικητικές πρακτικές στην παραγωγή, την πιστοποίηση της ποιότητας και την καταλληλότητα μηχανών και συσκευών.
• Να επιλαμβάνονται των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και νομικών υποχρεώσεων παραγωγικών, κατασκευαστικών και μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής ενέργειας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Να εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές και εργαστηριακές τεχνικές σε εργαστήρια δοκιμής τελικών προϊόντων, ελέγχου διαδικασιών και απονομής πιστοποιητικών τήρησης προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας και προστα-σίας του περιβάλλοντος, καθώς και διασφάλισης ποιότητας.
• Να οργανώνουν, να επιβλέπουν, να επεξεργάζονται και να αξιολογούν εργαστηριακές μετρήσεις και πειράματα σε όλους τους τομείς της ειδικότητας.
• Να οργανώνουν την παραγωγική διαδικασία χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, οργάνωσης, ελέγχου και κατασκευής (με τη βοήθεια Η/Υ, συστημάτων  CAD / CAM / CAE, κλπ.).
• Να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στην πράξη σύγχρονες μεθόδους κατεργασιών, διαμορφώσεων (π.χ., CNC, FMS, κλπ.).
• Να μελετούν και να επιβλέπουν την εφαρμογή μέτρων προστασίας περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλούν ενεργειακά συστήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις και μέσα μεταφοράς, όπως, για παράδειγμα, η μελέτη και κατασκευή μηχανών εσωτερικής καύσης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
• Να ασχολούνται με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση και τη λειτουργία συστημάτων παραγωγής ενέργειας από την αξιοποίηση των διαφόρων ειδών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
• Να διαθέτουν ικανότητες συλλογικής και ομαδικής εργασίας σε σύνθετα τεχνικο-οικονομικά θέματα της ειδικότητας των
• Ασχολούνται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς της ειδικότητάς του.

Αναμένεται λοιπόν ότι, με την ολοκλήρωση των Σπουδών τους, οι Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Tεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας θα έχουν αποκτήσει όλες εκείνες τις επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την ενασχόλησή τους με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, είτε ως αυτο-απασχολούμενοι, είτε ως υπεύθυνοι ή στελέχη σχετικών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών. 

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογων του τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσης, καθώς επίσης και τη θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα, που αφορούν στην επιστήμη της Μηχανολογίας, και την παροχή στους φοιτητές του απαραίτητου θεωρητικού και πρακτικού υποβάθρου που θα εξασφαλίσει τη πλέον ολοκληρωμένη κατάρτισή τους για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Το περιεχόμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογων του τεχνολογικού Εκπαιδευτικού ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας , έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Μηχανολογίας, το οποίο αφορά στη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάπτυξη, την κατασκευή και τη λειτουργία μηχανών (ή/και εγκαταστάσεων), καθώς και συστημάτων παραγωγής και διαχείρισης ενέργειας, με γνώμονα την οικονομία, την κοινωνική αποδοχή, και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Το Τμήμα μας προσφέρει στους προπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα να μετάσχουν σε σπουδές υψηλού επιπέδου και, αλληλεπιδρώντας στενά με τα μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, να ανδρωθούν ως επιτυχημένοι επαγγελματίες Μηχανολόγοι Μηχανικοί. 

Ένας από τους κύριους στόχους των Προπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι η προσφορά ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με εφαρμογή στην αγορά εργασίας. Ακολούθως, το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ισόποσα μοιρασμένο μεταξύ της ανάπτυξης ενός στέρεου θεωρητικού υποβάθρου και της απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων, μέσα από την εκπαίδευση των φοιτητών σε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, ενισχύοντας, έτσι, την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης και τεχνολογικής εφαρμογής.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ακαδημαϊκό χώρο στις διάφορες περιοχές της κοινωνικής και οικονομικής δραστηριότητας (εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανία, νομαρχίες, κλπ.), και το αντίστροφο, είναι ζητήματα θεμελιώδους σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός.

Τα κύρια γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την Τεχνική Μηχανική, την Τεχνολογία των Υλικών, το Μηχανολογικό Σχέδιο, τα Στοιχεία Μηχανών, τη Μηχανική Ρευστών, τη Μηχανουργική Τεχνολογία, κ.ά. ενώ στο πλαίσιο των δύο κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου οι φοιτητές εμβαθύνουν σε μαθήματα ειδικότητας όπως:
Κατεύθυνση Κατασκευαστών Μηχανολόγων Μηχανικών :
Εργαλειομηχανές, Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις, Σχεδιασμός Κατασκευών, Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές, Τεχνική Συγκολλήσεων, Σχεδιασμός Υπολογισμού  Κατασκευών με Η/Υ, κ.ά.. 
Κατεύθυνση Ενεργειακών Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.:
Υδροδυναμικές Μηχανές, Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός, Ατμοστρόβιλοι - Ατμολέβητες, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κ.ά.

Σχέση με την απασχόληση

Tο πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης είναι ένα από τα απαραίτητα πτυχία για την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανολόγου Μηχανικού. Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύτατο πεδίο επαγγελματικής απασχόλησης, που εκτείνεται πρακτικά σε όλη την ελληνική αγορά, όπως:
• Δημόσιος Τομέας και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Ιδιωτικός τομέας.
• Προσωπικές Επιχειρήσεις (ελεύθερο επάγγελμα). 
Επισημαίνεται ότι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, παρότι αποτελούν μια  παραδοσιακή ειδικότητα, έχουν γενικά υψηλά ποσοστά απορρόφησης στην αγορά εργασίας, δεδομένου ότι απασχολούνται κυρίως σε κλάδους όπως ο κατασκευαστικός και ο ενεργειακός, που τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει μεγάλο δυναμισμό.
Όσον αφορά στη χορήγηση της απαιτούμενης «επαγγελματική άδειας» και εγγραφής στο «Μητρώο των Μηχανολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.», από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη τα Επαγγελματικά Δικαιώματα που ισχύουν για τους Πτυχιούχους Μηχανολόγους καταργηθέντων Σχολών (των Υπομηχανικών), σύμφωνα με το Β.Δ. 657 - ΦΕΚ. 227/24-10-70-Τεύχος Α΄. 

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.