Πτυχίο Εμπορίας και Διαφήμισης. Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Γνώσεις και Δεξιότητες: Μάρκετινγκ και Διαφήμισης (όπως είναι ο προγραμματισμός της έρευνας αγοράς, η έρευνα αγοράς, ο έλεγχος αγοράς, η παραγωγή διαφήμισης και η οργάνωση εκθέσεων) και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης προσφέρει στους φοιτητές την απαραίτητη επιστημονική και τεχνολογική γνώση, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τη σύγχρονη τεχνολογία σε συγκεκριμένες περιοχές εμπορίας, όπως η προώθηση και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Επίσης, το τμήμα δημιουργεί καταρτισμένα στελέχη επιχειρήσεων για επιτυχημένες δημόσιες σχέσεις.


Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης καθορίζονται στο Π.Δ. 78/1989 (Φ.Ε.Κ. 36/7.2.89/τ.Α’).

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.