Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής θα πρέπει να γνωρίζει:
• Τη δομή και τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανάλογα με το είδος των εκτρεφόμενων αγροτικών ζώων, την κατεύθυνση της παραγωγής και την απαιτούμενη οργάνωση.
• Τις αρχές λειτουργίας των σταβλικών εγκαταστάσεων εκτρεφόμενων ζώων, ανάλογα με το σύστημα εκτροφής και την παραγωγική κατεύθυνση.
• Τις θεωρίες των συστημάτων εκτροφής.
• Τις αρχές και εφαρμοζόμενες πρακτικές των μηχανισμών λογιστικής παρακολούθησης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Την ανάλυση των παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων (σε γάλα, κρέας, αυγά, κλπ.), καθώς και την οργάνωση προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης κατά είδος ζώων.
• Τις θεωρίες γενετικής βελτίωσης των αγροτικών ζώων.
• Τις μεθόδους και πρακτικές επιλογής ζώων κατάλληλων για αναπαραγωγή, καθώς και τις μεθόδους τεχνητής σπερματέγχυσης.
• Τις θεωρίες και τους μηχανισμούς της εφαρμοσμένης διατροφής των αγροτικών ζώων.
• Τις σύγχρονες μεθόδους κατάρτισης σιτηρεσίων.
• Τις θεωρίες και τους μηχανισμούς της λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), καθώς και των μέτρων Πολιτικής που αφορούν τη λειτουργία των αγορών, καθώς και την εμπορία γεωργικών εισροών και κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Τα θέματα και τους μηχανισμούς εμπορίας πρωτογενούς ζωικού κεφαλαίου, των συνθηκών αγοράς ζώων, της κείμενης νομοθεσίας και της έρευνας αγοράς.
• Τα θέματα και τους μηχανισμούς και εμπορίας ζωοτροφών, με γνώση την εποχικότητα των ζωοτροφών και των συνθηκών αγοράς.
• Τις σύγχρονες μεθόδους καταπολέμησης των ζωονόσων.
• Τις θεωρίες και μεθόδους της λειτουργίας των Συστημάτων ελέγχου και πιστοποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Τους μηχανισμούς δράσης των φαρμακευτικών δραστικών ουσιών.
• Τη θεωρία τεχνητής επιλογής και την εφαρμογή της στα προγράμματα γενετικής βελτίωσης, στις φυλές των αγροτικών ζώων.
• Την κατανόηση των προδιαγραφών των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (συμβατικές, βιολογικές εκτροφές) σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς.
• Τις αρχές και εφαρμοζόμενες Πρακτικές της Διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων.
• Την εφαρμογή των αρχών και θεωριών ευζωίας και βιοηθικής στις σύγχρονες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
• Τη γνώση της σχετικής νομοθεσίας και των κανονισμών για την εκπόνηση μελετών εγκατάστασης, λειτουργίας, καθώς και σχεδίων βελτίωσης κτηνοτροφικών μονάδων (όπως πτηνοτροφεία, βουστάσια, αιγοπροβατοστάσια, χοιροστάσια κ.ά.).
• Τις αρχές περιβαλλοντικής διαχείρισης των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Τις βασικές αρχές και θεωρίες διατροφής αγροτικών ζώων. Ειδικότερα, τη γνώση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων των ζωοτροφών, των βιταμινών, μακροστοιχείων, ιχνοστοιχείων και προσθετικών των ζωοτροφών.
• Τις αρχές και πρακτικές εκτίμησης και αποτίμησης της αξίας του ζωικού κεφαλαίου, των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των εξοπλισμών.
• Τη γνώση των βασικών αρχών οργάνωσης και λειτουργίας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
• Τις θεωρίες και τους μηχανισμούς λειτουργίας της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Χειρισμός θεμάτων εμπορίας κτηνοτροφικών προϊόντων σε επίπεδο επιχείρησης, περιοχής και χώρας (τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση, τιμολόγηση, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές γεωργικών προϊόντων, πληροφόρηση και έρευνα αγοράς, διαφήμιση).
• Ανάλυση και εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής στην παραγωγή και την αξιοποίηση κτηνοτροφικών προϊόντων.
• Χρήση κατάλληλων εργαλείων στη διαχείριση των γεωργικών εφοδίων και εισροών. Εφαρμογή των αρχών της ζωοτεχνικής διαχείρισης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
• Προσαρμογή σε σύγχρονες μεθόδους ζωοτεχνικής παρακολούθησης και διαχείρισης των εκτροφών.
• Εφαρμογή κατάλληλου ορθολογικού σχήματος διατροφής αγροτικών ζώων, βάσει των συνθηκών εκτροφής.
• Χειρισμός θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίων ζωοτροφών.
• Εφαρμογή προγραμμάτων για την πρόληψη ή την καταπολέμηση των νοσημάτων σε εκτροφές ζώων.
• Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών σε ψεκασμούς, για την καταπολέμηση ζωονόσων, καθώς και συστηματικών απολυμάνσεων αποθηκευτικών χώρων για κτηνοτροφικά προϊόντα.
• Ικανότητα σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών ζώων.
• Εφαρμογή της γενετικής αξιολόγησης και επιλογής υποψήφιων γεννητόρων για αναπαραγωγή στα πλαίσια ενός προγράμματος γενετικής βελτίωσης.
• Εφαρμογή και χρήση βιοτεχνολογικών μεθόδων (π.χ. Τεχνητή Σπερματέγχυση, Εμβρυομεταφορά, Τεχνικές Μοριακής Γενετικής κλπ.).
• Σχεδιασμός κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
• Εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών στη διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων.
• Εφαρμογή ορθολογικού θεραπευτικού σχήματος, για την αντιμετώπιση των ζωονόσων.
• Εφαρμογή συστημάτων αυτοελέγχων και ορθής πρακτικής υγιεινής στα σφαγεία και στα εργαστήρια τεμαχισμού, στη σφαγή και στον τεμαχισμό των παραγωγικών ζώων, στην επεξεργασία και τους τρόπους συντήρησης των κρεάτων και των προϊόντων τους.
• Κατανόηση των κυριότερων περιβαλλοντολογικών προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιδείξει τις ακόλουθες ικανότητες:
Ειδικές:
• να μπορεί να εφαρμόσει και να ενσωματώσει τις αρχές της Εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, στην πράξη και σε πραγματικά προβλήματα της κτηνοτροφίας,
• να διαθέτει την αναλυτική ικανότητα να αναγνωρίζει και να επιλύει προβλήματα ζωοτεχνικής διαχείρισης κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων,
• να μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς της κτηνοτροφικής παραγωγής εστιάζοντας στην άριστη αξιοποίηση και χρήση των συντελεστών παραγωγής,
• να διαθέτει ηθική και επαγγελματική ακεραιότητα, κατανόηση και εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας στη Ζωική Παραγωγή με έμφαση στη βιοηθική.
Γενικές:
• να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να συνεργάζεται με άλλα άτομα με παρεμφερή αντικείμενα στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων, αλλά διαφορετικού, επιστημονικού υποβάθρου,
• να μπορεί να ανατρέχει στην επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία για την αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών υπηρετεί το σκοπό και επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας και ειδικότερα στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και της Αγροτικής Οικονομίας..
Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται με ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών, που τους παρέχει όλα τα επιστημονικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο διαγραφόμενο ρόλο τους ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι.
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, με τη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών του, επιδιώκει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία των γεωπονικών σπουδών και εφαρμογών, δια μέσου της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Επιδιώκει την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, που συνδέονται με την κατάλληλη επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική τους κατάρτιση στα συναφή αντικείμενα.
Ενσωματώνει τα Προγράμματα των τριών Τμημάτων που συγχωνεύθηκαν (Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής) ώστε να συγκροτήσουν το νέο Τμήμα.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Γεωπονίας (επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109/02/1989). Σημειώνεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του (Αγροτική Οικονομία, Ζωική Παραγωγή, Φυτική Παραγωγή).
Επίσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από μία σειρά νόμων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).
ΦΕΚ 616/2014 για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
ΦΕΚ 1380/2013 για τις επιχειρήσεις εμπορίας οπωροκηπευτικών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος.