Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων. Κατεύθυνση Φυτικής Παραγωγής. Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων. Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

ΓΝΩΣΕΙΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο απόφοιτος της κατεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής θα πρέπει να γνωρίζει:
• Τις αρχές και θεωρίες ανάλυσης των γεωργικών οικοσυστήματων.
• Τις αρχές και θεωρίες σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης φυτών, αλλά και διαχείρισης του πολλαπλασιαστικού υλικού.
• Τις ακολουθούμενες πρακτικές στην καλλιέργεια φυτικών ειδών (όπως Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Οπωροκηπευτικών, Ανθοκομικών κ.ά.).
• Το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τη μορφολογία, φυσιολογία, αναπαραγωγή και οικολογία των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και ζιζανίων της χώρας μας.
• Τις αρχές της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων και των συνεταιρισμών (ζωικής, φυτικής και αλιευτικής παραγωγής). Τις σύγχρονες πρακτικές που ακολουθούνται στην εγκατάσταση έργων πρασίνου και τη συντήρησή τους.
• Τις θεωρίες και εφαρμοζόμενες πρακτικές για τη διαχείριση και συντήρηση των βοσκοτόπων, λιβαδιών και τεχνικών λειμώνων.
• Τις θεωρίες φυτοπροστασίας, τις σύγχρονες εξελίξεις και εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και πρακτικές της φυτοπροστασίας.
• Τις αρχές της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων, των συνεταιριστικών οργανώσεων.
• Τις θεωρίες υπολογισμού γεωργοοικονομικών αποτελεσμάτων, τις πρακτικές τήρησης γεωργικών λογαριασμών και υπολογισμού των οικονομικών αποτελεσμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων.
• Τις αρχές και εφαρμοζόμενες πρακτικές των τεχνικών διενέργειας απεντομώσεων - απολυμάνσεων σε προϊόντα και αποθήκες.
• Τις θεωρίες και αρχές του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης των γεωργικών προϊόντων.
• Τις αρχές υπολογισμών και εκτίμησης ζημιών της φυτικής παραγωγής από διάφορα αίτια.
• Τις τεχνικές πρακτικές προστασίας των καλλιεργειών.
• Το χειρισμό θεμάτων εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε επίπεδο επιχείρησης, περιοχής και χώρας (τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση, τιμολόγηση, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές γεωργικών προϊόντων, κλπ).
• Τη χρήση και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων Αγροτικής Πολιτικής με σκοπό τη βελτίωση της εμπορίας των γεωργικών προϊόντων.
• Τη γνώση, ερμηνεία και ανάλυση των θεμάτων εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
• Γνώσεις στην εμβάθυνση στη Συμβουλευτική και προώθηση των γεωργικών εφοδίων.
• Τις πρακτικές εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
• Την εμβάθυνση στις σύγχρονες καλλιεργητικές τεχνικές για την υποβοήθηση της παραγωγής.
• Τη γνώση και λειτουργία των διαφόρων καλλιεργητικών συστημάτων και πολιτικών.
• Τη γνώση, ερμηνεία και ανάλυση των ειδικότερων θεμάτων που σχετίζονται με τη φυτική παραγωγή.
• Τη γνώση των καλλιεργητικών συστημάτων, των μεθόδων και τεχνικών της λίπανσης και προστασίας του εδάφους.
• Τη γνώση της ορθολογικής χρήσης των υδάτινων πόρων.
• Τις αρχές και θεωρίες της λίπανσης και προστασίας του εδάφους.
• Τις αρχές και πρακτικές της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να έχει αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες:
• Χειρισμό θεμάτων εμπορίας αγροχημικών, αλλά και παραγόμενων γεωργικών προϊόντων, σε επίπεδο επιχείρησης, περιοχής και χώρας (τυποποίηση, συσκευασία, επισήμανση, τιμολόγηση, μεταποίηση, αποθήκευση, μεταφορές γεωργικών προϊόντων).
• Χειρισμό της διενέργειας πραγματογνωμοσύνης ζημιών της φυτικής παραγωγής.
• Εφαρμογή μεθόδων και εργαλείων φυτοπροστασίας.
• Πραγματοποίηση τεχνικοοικονομικών αναλύσεων στην παραγωγή των γεωργικών προϊόντων.
• Ιικανότητα ανάλυσης της μέτρων πολιτικής στην παραγωγή και τη διάθεση γεωργικών προϊόντων.
• Ικανότητα εφαρμογής των αρχών της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
• Ικανότητα εφαρμογής κατάλληλων καλλιεργητικών συστημάτων.
• Ικανότητα εφαρμογής και χρήσης γεωργικών μηχανημάτων και αρδευτικών συστημάτων, με σκοπό τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγικότητας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να επιδείξει τις ακόλουθες ικανότητες:
Ειδικές:
• να μπορεί να εφαρμόσει και να ενσωματώσει τις αρχές της Εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας, στην πράξη και σε πραγματικά προβλήματα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων,
• να διαθέτει την αναλυτική ικανότητα να αναγνωρίζει και να επιλύει προβλήματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
• να μπορεί να αναλαμβάνει ευθύνες και πρωτοβουλίες σε κρίσιμους τομείς της γεωργικής παραγωγής εστιάζοντας στην άριστη αξιοποίηση και χρήση των συντελεστών παραγωγής,
• να διαθέτει ηθική και επαγγελματική ακεραιότητα, κατανόηση και εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας στη Φυτική Παραγωγή με έμφαση στη χρήση των αγροχημικών.
Γενικές:
• να μπορεί να εργάζεται απρόσκοπτα τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο και να συνεργάζεται με άλλα άτομα με παρεμφερή αντικείμενα στο χώρο της γεωργίας και των τροφίμων, αλλά διαφορετικού, επιστημονικού υποβάθρου,
• να μπορεί να ανατρέχει στην επιστημονική και τεχνική βιβλιογραφία για την αναζήτηση πληροφοριών και λύσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Το Πρόγραμμα Σπουδών υπηρετεί το σκοπό και επιστημονικό προσανατολισμό του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων. Αποστολή του Τμήματος είναι η παροχή βασικής εκπαίδευσης σε όλα τα πεδία της εφαρμοσμένης Γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας και ειδικότερα στα πεδία της Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής και της Αγροτικής Οικονομίας..
Οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται με ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών, που τους παρέχει όλα τα επιστημονικά εφόδια, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στο διαγραφόμενο ρόλο τους ως Τεχνολόγοι Γεωπόνοι.
Το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, με τη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών του, επιδιώκει την ανάπτυξη και μετάδοση γνώσεων σε τεχνολογικά και επιστημονικά πεδία των γεωπονικών σπουδών και εφαρμογών, δια μέσου της διδασκαλίας και της εφαρμοσμένης έρευνας. Επιδιώκει την παροχή στους φοιτητές των απαραίτητων εφοδίων, που συνδέονται με την κατάλληλη επιστημονική, τεχνολογική και επαγγελματική τους κατάρτιση στα συναφή αντικείμενα.
Ενσωματώνει τα Προγράμματα των τριών Τμημάτων που συγχωνεύθηκαν (Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Ζωικής Παραγωγής, Φυτικής Παραγωγής) ώστε να συγκροτήσουν το νέο Τμήμα.

Σχέση με την απασχόληση

Το Πτυχίο Τεχνολόγων Γεωπόνων είναι απαραίτητο για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Γεωπονίας (επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 109/02/1989). Σημειώνεται ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος συνδέονται άμεσα με τις αντίστοιχες κατευθύνσεις του (Αγροτική Οικονομία, Ζωική Παραγωγή, Φυτική Παραγωγή).
Επίσης, τα επαγγελματικά δικαιώματα απορρέουν από μία σειρά νόμων. Ενδεικτικά αναφέρονται:

ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α΄8), ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα με τον ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).
ΦΕΚ 616/2014 για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού
ΦΕΚ 1380/2013 για τις επιχειρήσεις εμπορίας οπωροκηπευτικών.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

Κατ’ ελάχιστον 240 ECTS (4 έτη).