Πτυχίο Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι πτυχιούχοι αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, καθώς και ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του τμήματος, είτε ως διοικητικά στελέχη ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι. Ιδιαιτέρως δε, οι απόφοιτοι του Τμήματος δραστηριοποιούνται στους παρακάτω τομείς.
• Στον διοικητικό τομέα ολόκληρης της τουριστικής επιχείρησης, του φορέα ή του οργανισμού που εφαρμόζουν σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους και πρακτικές στον προγραμματισμό, οργάνωση, διεύθυνση και έλεγχο, ώστε να καθοδηγούν, να επιτηρούν και να θέτουν τα πλαίσια λειτουργίας των παραγωγικών συμπλεγμάτων των παραπάνω μονάδων.
• Στον παραγωγικό τομέα του εφοδιασμού όπου απασχολούνται στη διαχείριση (παραγγελία, αποθήκευση, συντήρηση και διακίνηση) υλικών και ποτών των επισιτιστικών τμημάτων και μονάδων.
• Στον τομέα της παραγωγής, στον οποίο δραστηριοποιούνται στη διοίκηση δωματίων, ορόφων, τροφίμων και ποτών, συνεδριακών χώρων, καθώς και τμημάτων άθλησης και ψυχαγωγίας πελατών.
• Στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στον τομέα του marketing όπου δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, τιμολόγηση, προβολή (διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, προώθηση) και διάθεση των προϊόντων των τουριστικών επιχειρήσεων.
• Στην εφαρμογή επιχειρησιακών και διεθνών ηλεκτρονικών συστημάτων συγκέντρωσης, επεξεργασίας και προώθησης στοιχείων και πληροφοριών των τουριστικών μονάδων.
• Στον προγραμματισμό, υλοποίηση και έλεγχο του κρατικού σχεδιασμού στον τουρισμό και στις μονάδες του τουριστικού κλάδου.
• Στον συλλογικό σχεδιασμό και εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη των διαφόρων μορφών τουρισμού, καθώς και τη σύνταξη οικονομοτεχνικών μελετών για τη δημιουργία και λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων.

Περαιτέρω πληροφορίες

Η Κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας έχει ως αποστολή να προάγει τη μετάδοση των τεχνολογικών και επιστημονικών γνώσεων μέσω της θεωρητικής και εργαστηριακής διδασκαλίας, καθώς και την ανάπτυξη αυτών των γνώσεων μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, ώστε να παρέχει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα απαραίτητα εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Για την επίτευξη της αποστολής του το Τμήμα επιδιώκει, μεταξύ των άλλων, και τα ακόλουθα:
• Την εφαρμογή νέων τεχνολογικών και εκπαιδευτικών μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να καθίσταται ανταγωνιστικό και να καθιστά ανταγωνιστικούς τους αποφοίτους του στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
• Την επικοινωνία του Τμήματος με το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον του και ιδιαίτερα με τις μονάδες και φορείς του τουριστικού κλάδου.
• Τη συνεργασία με τα άλλα εκπαιδευτικά τμήματα του εσωτερικού και εξωτερικού για την ανταλλαγή φοιτητών και τη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και τη σύμπραξη για ερευνητικούς σκοπούς.
• Τη διαρκή αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών, ώστε να επιτυγχάνεται η επαγγελματική προσαρμοστικότητα των αποφοίτων στις σύγχρονες επιχειρησιακές και κλαδικές ανάγκες των τουριστικών μονάδων και φορέων.
• Την ταχεία προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ώστε να ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς σκοπούς του.

Σχέση με την απασχόληση

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων ορίζονται με το Προεδρικό Διάταγμα Υπ. Αριθμ. 356/8-6-1989.

Απαιτήσεις Πρόσβασης/Δυνατότητες εξέλιξης

Πρόσβαση σε αυτόν τον τύπο προσόντος έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (επίπεδο 4).
Οι κάτοχοι προσόντων αυτού του τύπου έχουν πρόσβαση σε προγράμματα σπουδών του ίδιου επιπέδου ή επιπέδου 7 ή 8.

Τρόποι απόκτησης

Οι τίτλοι σπουδών αυτού του τύπου αποκτώνται μέσω του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Φορέας Χορήγησης

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης

Τύπος Προσόντος

Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ονομασία

Ανώτατη εκπαίδευση

Σκοπός

Βασικός

Διάρκεια

4 έτη

Μη προτιμώμενοι όροι

Πτυχίο Δ.Ε/ΔΕΤ&ΕΠ